Region Östergötland

Katastrofmedicin

Katastrofövning

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping forskar kring och lär ut hur sjukvård ska utföras på effektivast möjliga sätt i akuta situationer med bristande resurser. Det kan handla om stora olyckor eller katastrofer.

KMC har framförallt fokus på områdena traumatologi, katastrofmedicinsk ledning och kvalitetssäkring, informationsstöd och informationsöverföring, triage och prioritering, värdering av katastrofmedicinsk beredskap samt pedagogisk utveckling.
Linköping har en lång tradition av katastrofmedicinsk forskning och undervisning och har för detta arbete placerat sig på den internationella kartan.

Katastrofmedicinskt centrum håller utbildningar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt liksom inom grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor.

KMC som centrum har fyra inriktningar:

  • Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap, arbetar före under och efter en särskild händelse.
  • Kunskapsenheten, utbildning utveckling och övning inom katastrofmedicin, traumatologi, prehospital vård och akutsjukvård.
  • Internationella medicinska programmet- IMP. Återsökning av statliga medel för vård av flyktingar med varaktigt vårdbehov samt kompetensutveckling av medarbetare inom Region Östergötland för arbete i länder med behov av återuppbyggnad av sjukvård och sjukvårdsstrukturer.
  • Säkerhetsenheten, ansvarar för Region Östergötlands samlade säkerhetsarbete.

KMC samverkar med olika myndigheter som Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen, Försvarsmakten samt Polismyndigheten. Samverkan syftar till att öka den gemensamma förmågan vid olika typer av krissituationer.

Om du är mer nyfiken på vår verksamhet kan du följa KMC på Facebook > > >

Kontakt

Bild på Rickard Lundin

Rickard Lundin

Centrumchef, Katastrofmedicinskt centrum, säkerhetschef

010-103 68 29

070-558 73 97

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Denna webbplats