Region Östergötland

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030.

I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs hur kollektivtrafikens ska utvecklas utifrån sex olika målområden. Det handlar om att skapa en attraktiv kollektivtrafik, ett klimatneutralt resande, en god geografisk tillgänglighet och om att få fler nöjda resenärer, öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver de långsiktiga målen och strategiska prioriteringar för kollektivtrafiken i Östergötland. Programmet fungerar också som vägledande planeringsunderlag för kommunerna och andra aktörer i regionen. Innehållet är framtaget efter dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Programmet är Region Östergötlands tredje trafikförsörjningsprogram som antogs av regionfullmäktige i november 2020.