Region Östergötland

Myndighetens uppdrag

En kvinna och en man som vid ett tåg

De regionala kollektivtrafikmyndigheternas uppdrag regleras av Lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065).

Lagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 sätter resenären i fokus och innebär att det blir möjligt för privata aktörer att fritt etablera sig på kollektivtrafikmarknaden. Ett av syftena med lagen är också att tydliggöra skillnaden mellan politiskt strategiska beslut och beslut om den operativa verksamheten.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar bland annat för:

  • Att regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.
  • Att besluta om allmän trafikplikt. Besluten fattas med utgångspunkt från det regionala trafikförsörjningsprogrammet och omfattar den regionala kollektivtrafik som samhället ansvarar för och tecknar avtal om.
  • Att upphandla och samordna allmän trafik.
  • Att genomföra formella samråd med kommuner, berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. 
  • Att ta emot anmälningar från kollektivtrafikföretag som avser att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund.
  • Att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper. 
  • Att verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.

Kontakt

Bild på  Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

e-post