Region Östergötland

Patientsäkerhet

Narkossköterska förbereder pojke för operation

Region Östergötland arbetar aktivt med patientsäkerhet för att förebygga att vårdskador sker.

Region Östergötland har en nollvision när det gäller vårdskador. Det är avgörande att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården och att patientsäkerhet är en prioriterad del av det dagliga arbetet. Arbetet med patientsäkerhet syftar inte till att leta fel hos enskilda individer utan handlar istället om att hitta och lösa underliggande systemfel.

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren, i detta fall Region Östergötland, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver regionens mål för patientsäkerhetsarbete samt vilka strategier som finns för att minska risk för vårdskada.

Kontakt

Bild på Karl Landergren

Karl Landergren

Medicinsk direktör

010-103 20 06

e-post