Region Östergötland

Planering och uppföljning - treårsbudget, årsplaner, årsredovisning och delårsrapport

Region Östergötlands politiska organ och alla produktionsenheter använder en gemensam modell för verksamhetsstyrning för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Det skapar en gemensam grund och struktur för planering och uppföljning.

 

Strategiprogram för Region Östergötland

För varje mandatperiod tar politikerna i regionfullmäktige fram ett strategiprogram för Region Östergötland som beskriver visionen och de politiska målen för de nästkommande fyra åren.

Strategiprogram för Region Östergötland

Planering

Treårsbudget med fokusområden

Utifrån strategiprogrammet och planeringsförutsättningar beslutar regionfullmäktige varje år om en treårsbudget med fokusområden (tidigare strategisk plan med treårsbudget). Treårsbudgeten beskriver planen för verksamheten under budgetåret och planen för ekonomin under den kommande treårsperioden. Även mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ingår.

De beskrivna fokusområdena mynnar ut i uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Eventuella styrtal som indikerar utveckling inom området finns också med.

Treårsbudget 2022-2024 med fokusområden

Årsplaner

I årsplaner beskriver regionstyrelsen och nämnderna hur fokusområden och uppdrag från regionfullmäktige ska hanteras. Där finns även styrelsens och nämndernas budget för verksamhetsåret samt plan för uppföljning av grunduppdraget. I regionstyrelsens årsplan ges även uppdrag till regiondirektören.

Regionstyrelsens årsplan
Hälso- och sjukvårdsnämndens årsplan
Regionutvecklingsnämndens årsplan
Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsplan

Behov och beställningar

Nämnderna ansvarar för att göra beställningar inom sina ansvarsområden utifrån aktuella behov. Region Östergötlands modell för att styra resurser till hälso- och sjukvårdens verksamheter utgår från invånarnas behov som kan bli uppdrag till utförare i överenskommelser, avtal och regelböcker, med eventuell resurstilldelning.

Produktionsenheternas verksamhetsplanering

Beställningarna från nämnderna utgör, tillsammans med regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören, grunden för produktionsenheternas verksamhetsplaner och budget. Verksamhetsplanerna blir sedan styrande i organisationen utifrån produktionsenheternas olika förutsättningar.

Produktionsenheternas verksamhetsplanering

Uppföljning

Delårsrapporter

Genom delårsrapporter följer regionstyrelsen och nämnderna löpande upp sina verksamhetsplaner. Uppföljningen sker av både verksamhet och ekonomi. Delårsrapportering sker varje månad. Två gånger om året görs helårsbedömningar, prognoser för verksamhet och ekonomi. Varje produktionsenhet lämnar också delårsrapporter för helårsbedömningen efter april och augusti.

Årsredovisning

Efter varje år beskriver regionstyrelsen och nämnderna årets verksamhet och resultat, både i specifika årsredovisningar och i en gemensam årsredovisning som regionfullmäktige tar ställning till i april. Region Östergötlands årsredovisning beskriver bland annat insatser och resultat utifrån utifrån årets fokusområden. Den ekonomiska redovisningen ger en detaljerad information om regionens ekonomi under året. Exempel på bilagor är Regionfakta och Miljöbokslut. Varje produktionsenhet gör också en egen årsredovisning.

Uppföljningsdokument

Region Östergötlands årsredovisning
Produktionsenheternas delårsrapporter och årsredovisningar
Regionfullmäktiges planer och uppföljningsdokument
Regionstyrelsens delårsrapporter
Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapporter
Regionutvecklingsnämndens delårsrapporter
Trafik- och samhällsplaneringsnämndens delårsrapporter

Kontakt

Bild på Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Processägare regionövergripande verksamhetsstyrning, verksamhetsanalytiker

010-103 00 00

e-post