Region Östergötland

Planering och uppföljning

Region Östergötlands politiska organ och alla produktionsenheter använder en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Det skapar en gemensam grund och struktur för planering och uppföljning i organisationen.

Planering

Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamheter är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget (STÅB). Där redovisas regionens vision som sedan konkretiseras i strategiska mål. Den revideras årligen under våren och beslutas av regionfullmäktige i juni. I november antar fullmäktige en finansplan, som innebär en uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna, främst avseende skatteunderlag, avkastning, löner och priser samt eventuella justeringar på grund av nya beslut från regering och riksdag.

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden gör årliga verksamhetsplaner som beskriver framgångsfaktorer, insatsområden och nyckelindikatorer. Dessa är en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner, som exempelvis de sjukvårdande centrumen.

Även de överenskommelser som hälso- och sjukvårdsnämnden ingår med produktionsenheterna påverkar produktionsenheternas verksamhetsplaner.

Uppföljning

Genom delårsrapporter följer regionstyrelsen och nämnderna löpande upp sina verksamhetsplaner. Uppföljningen sker av både verksamhet och ekonomi. Delårsrapportering sker varje månad och två gånger om året görs helårsbedömningar (prognoser) av verksamhet och ekonomi. Varje produktionsenhet lämnar också delårsrapporter på motsvarande sätt efter april och augusti.

Efter varje år beskriver regionstyrelsen och nämnderna årets verksamhet och resultat i en gemensam årsredovisning som regionfullmäktige tar ställning till i april. Varje produktionsenhet gör också en egen årsredovisning.

Kontakt

Bild på Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Controller, verksamhetsanalytiker

010-103 00 00

e-post