Region Östergötland

Uppmanar staten att inte lyfta ut Ostlänken

[2021-01-21]

Region Östergötland fortsätter att trycka på staten om att Ostlänken och E22 är mycket viktiga satsningar på infrastruktur. I yttrandet till Trafikverket anser regionen också att anslagen till länstransportplanerna ska ökas.

Bilden visar Julie Tran.

Det är Trafikverket som har tagit fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga planeringen av den nationella transportinfrastrukturen för perioderna 2022-2033 och 2022-2037.
I ett yttrande om underlaget påpekar nu Region Östergötland att man förutsätter att det som tidigare har beslutats i den nationella infrastrukturplanen ligger fast. För Östergötland är det Ostlänken – ny järnväg mellan Järna och Linköping – och E22 – ny sträckning och mötesfri väg väster om Söderköping – som är särskilt viktiga satsningar.

– En försening av Ostlänken skulle få allvarliga konsekvenser. Ostlänken är inte bara en del av de nya stambanorna, utan även ett namnsatt objekt i en nationell plan och har stor betydelse för transportsystemet. Den skulle avlasta de i dag hårt belastade södra och västra stambanorna, säger, Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Länstransportplaner behöver stärkas
I remissvaret anser nämnden också att länstransportplanerna behöver stärkas för att nå en sammanhållen samhällsplanering genom att en större andel av medlen samordnas med det regionala utvecklingsarbetet. Det skulle tydligare spegla infrastrukturbehoven och regionernas egen kompetens och uppdrag, menar Region Östergötland.

– Under de två senaste planeringsomgångarna har anslagen till länsplanerna varit mer eller mindre oförändrade samtidigt som anslagen till nationell plan ökat kraftigt, säger Julie Tran.

Region Östergötland tycker vidare att samhällsplaneringens betydelse för att minska klimatpåverkan från transporter saknas i inriktningsunderlaget. Regionen menar att analysen inte återspeglar tidigare ställningstaganden eller återspeglar lagstiftarens vilja och intentioner, som exempelvis att planera trafiksystem som underlättar gång, cykling och resor med kollektivtrafik.

Regional utveckling
För att hantera den ökande godstrafiken på ett säkert sätt påpekar Region Östergötland även vikten av att fortsätta utveckla dubbjärnvägsspåret mellan Degerön och Hallsberg. Då skulle förutsättningarna för att omfördela mer av godset mellan norra och södra Sverige från väg till järnväg förbättras. Regionen trycker också på att ombyggnaden av riksväg 50 norr om Motala (Nykyrka-Medevi-Brattebo) är en viktig del av godssystemet.

– Med de förslag och synpunkter vi lämnar i svaret kan vi på riktigt bidra till en regional utveckling, säger Julie Tran.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen