Region Östergötland

Satsning på grupper som är svåra att nå med vaccinationsinformation

Bilden visar en kvinnlig hälsokommunikatör som talar i telefon.

[2021-05-06]

Det är viktigt att alla som vistas i Östergötland får möjlighet att informera sig om covid-19 och hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Personer som är svåra att nå på grund av social utsatthet eller språkliga hinder är en särskilt utpekad grupp i fas 3 av vaccinationen. Region Östergötland arbetar målinriktat och fokuserat på att nå dem med information.

Östergötland arbetar målinriktat och fokuserat på att nå dem med information.
Personer som har ett annat modersmål än svenska och personer med svårigheter att läsa information och följa instruktioner är exempel på grupper som kan vara svåra att nå med budskap om vaccination. Detsamma gäller de som lever i utanförskap eller i social utsatthet. En del personer i de här grupperna har sämre hälsa eller lever under förhållanden som gör det extra svårt att klara av ett insjuknande i covid-19.

– Det är angeläget att nå fram även till dessa grupper för att underlätta vaccination och förebygga ohälsa. Vi ser att de inte vaccinerar sig i lika stor utsträckning som befolkningen i stort. Olika insatser behöver göras när det gäller tillgänglighet och kommunikation. Vi kommer aktivt att gå ut och möta invånare i olika områden i länet, informera och svara på frågor om vaccination och covid-19, säger Rickard Lundin i regional sjukvårdsledning.

Samverkan med andra aktörer
Arbetssätten kring vaccinationerna anpassas för att kunna fungera och förstås av alla. Mobila team som vaccinerar på plats kan bli aktuellt för vissa grupper. Arbetet är prioriterat i fas 3 av vaccinationerna och Region Östergötland samverkar med Länsstyrelsen, kommunerna och civilsamhället i Östergötland för att nå ut till alla grupper. En viktig del är att göra information tillgänglig på olika språk och sprida den brett med hjälp av andra aktörer i länet.

Hälsokommunikatörer besöker kommuner
I regionen finns hälsokommunikatörer med bakgrund från olika länder som ger råd om vård och samhälle. De kommer att besöka kommuner där det finns behov, med information på sex olika språk: engelska, arabiska, somaliska, tigrinska, dari och bosninska. Hälsokommunikatörerna är aktiva i regionens sociala medier och många av regionens inlägg om covid-19 och vaccination har varit sponsrade för att nå ut riktat till de olika språkgrupperna.

Översättningar till olika språk
Region Östergötland översätter också information om covid-19 till olika språk. Till exempel finns tidsplanen för vaccinationer på engelska, finska, arabiska, somaliska, persiska (dari), tigrinska och bosniska. Översättningarna ligger under respektive språk på 1177.se, där också andra översättningar finns tillgängliga. Regionen har också tagit fram informationsfilmer med hälsokommunikatörerna på arabiska, somaliska, tigriniska och persiska där de berättar om vaccination mot covid-19. Det finns även en svensk variant som är teckentolkad. Teckentolkade filmer ligger under vaccininformation och under lätt svenska på 1177.se (klicka på länkar högerspalt). Det finns också ett bildstöd som på ett enkelt sätt visar hur en vaccination går till. Det har skickats med i brevet som har gått ut till personer som får insats enligt LSS, och det kommer även sättas upp på vaccinationscentralerna som kommunikationsstöd.

Bilden: Hälsokommunikatör i arbete i Region Östergötland. 

Textansvarig: Nyhetsredaktionen