Region Östergötland

Region Östergötland deltar på stor konferens om e-hälsa

En person håller i en mobil där en app för egenmonitorering syns på skärmen. Bredvid på bordet ligger en digital blodtrycksmätare.

[2022-05-17]

Idag startar Vitalis, Nordens ledande konferens och mässa för e-hälsa, och framtidens vård och omsorg. Representanter från Region Östergötland finns på plats för att föreläsa om det utvecklingsarbete som pågår inom länet, bland annat när det gäller precisionshälsa och artificiell intelligens, egenmonitorering och det digitala verktyget Områdesprofiler.

Krister Björkegren.

– Vitalis är en viktig arena för framtidens vård och omsorg. Det är bra att vi är på plats och presenterar pågående utvecklingsarbeten i vår organisation och får inspiration av andra, säger Krister Björkegren, regiondirektör.

Ny paketering

Maria Elgstrand, verksamhetschef för folkhälso- och statistikenheten, presenterar Region Östergötlands arbete med Områdesprofiler, ett digitalt verktyg som sammanställer och paketerar befolkningsdata på ett helt nytt sätt. Med verktyget går det att få fram uppgifter om levnadsvanor, psykisk ohälsa, och alkohol- och tobakskonsumtion hos invånarna på kommun- och länsnivå.

Det är även möjligt att zooma in på enskilda vårdcentralsområden för att få fram fakta om exempelvis ekonomisk standard, utbildningsnivå och andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet. Verktyget ger vårdcentralerna ökad kunskap, och öppnar för mer samarbete mellan primärvården och kommuner, skolor och andra samhällsaktörer.

Tydlig nytta

Region Östergötlands arbete med nya digitala verktyg och metoder inom artificiell intelligens (AI) och precisionshälsa tas upp i ett seminarium som leds av Håkan Gustafsson, docent och AI-koordinator, regiondirektör Krister Björkegren, och Robert Ring, tillförordnad utvecklingsdirektör.

Inom begreppet precisionshälsa finns flera olika inriktningar, men det handlar bland annat om möjligheten att ställa diagnos och välja behandling med hjälp av genetiska analyser. Föreläsningen fokuserar på de möjligheter som finns inom området, men också på vikten av att nya metoder införs ordnat och med tydlig nytta för hälso- och sjukvården.

Mäta sina värden hemma

Regionens arbete med egenmonitorering tas upp i två programpunkter. Vårdformen, som med digital teknik bland annat gör det möjligt för patienter med kroniska sjukdomar att själva kunna mäta sina värden hemma, beräknas när den är fullt införd kunna ta hand om 5 000–10 000 patienter inom Region Östergötland.

I den första föreläsningen berättar projektledare Erik Reinicke om införandet av egenmonitorering i skuggan av pandemin, lärdomarna det gett, och tankarna om hur arbetet kan tas vidare. I den andra föreläsningen, "Att införa egenmonitorering på vårdcentral – hur bra kan det gå!?", har Reinicke sällskap av sjuksköterskorna Jessica Nilsson och Wiktor Karlsson Lindgren från Vårdcentralen Mjölby, som redogör för sitt arbete med patienter som har högt blodtryck eller astma.

Förmågan att ta till sig förändringar

En av föreläsarna under programpunkten "Leda grupper genom förändring" är Petra Dannapfel, enhetschef för verksamhetsutveckling och forskningschef för utvecklingsstaben. Dannapfel har utvecklat ett metodstöd som används för att mäta en organisations kapacitet och förmåga att ta till sig förändringar, exempelvis införandet av en ny e-hälsolösning. Verktyget ger också förslag på aktiviteter som ökar mottagligheten för förändring hos de som svarat på enkäten.

Vitalis anordnas på Svenska mässan i Göteborg och pågår 17 till 19 maj.

Vitalis

Text: kommunikationsenheten

 

E-hälsa

Region Östergötlands arbete med e-hälsa innebär att digitala verktyg används för att fortsätta utveckla en god och jämlik hälsa för invånarna i länet.