Region Östergötland

Region Östergötland bra på ekologiska livsmedel i nationell jämförelse

[2021-11-16]

Region Östergötland ligger i topp med en helt fossilfri kollektivtrafik och har ökat andelen ekologiska livsmedel, men kan bli bättre på avfallsåtervinning. Det visar årets Öppna jämförelser av miljöarbetet i landets regioner.

Bilden visar olika sorters grönsaker.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har för åttonde gången publicerat Öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna. Syftet är att stimulera lärande och verksamhetsutveckling.

– Vi har ett stort fokus på de frågor som tas upp i Öppna jämförelser och arbetar med dem utifrån Region Östergötlands klimatfärdplan för åren 2020 till 2025. För att utveckla miljöarbetet är det viktigt att vi jämför oss både med andra regioner och med oss själva. Hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling är regionens huvuduppdrag och inom dessa områden är det självklart att arbeta proaktivt med miljö och klimat, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Indikatorerna som används i de Öppna jämförelserna sträcker sig över flera verksamhetsområden. Det handlar om förskrivning av antibiotika, andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, energianvändning i lokaler, ekologiska livsmedel, klimatpåverkan av medicinska gaser och avfallsåtervinning.
Region Östergötland har ett toppresultat när de gäller andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken då Östgötatrafiken är helt fossilfri.

– Vi är stolta och glada över resultatet. Det är viktigt för oss att ta ansvar för klimatpåverkande utsläpp, säger Emma Lewau, chef för hållbarhetsenheten i Region Östergötland.

Driver på
Regionen fortsätter att ligga över riket som helhet när det gäller ekologiska livsmedel och har även förbättrat resultatet. Förra året var andelen ekologiska livsmedel 51 procent, jämfört med 49,2 procent året innan. I landet som helhet är siffran 44 procent.

– Regionen förhåller sig till den livsmedelsstrategi som finns i Östergötland och fortsätter jobba för att öka andelen när- och lokalproducerade livsmedel. Vi driver på det här området, bland annat för att patientkosten är viktig och en del i att patienten ska bli frisk. Våra skolor arbetar även mycket bra med måltiderna, förklarar Emma Lewau.

Region Östergötland har, precis som övriga regioner, minskat antibiotikaförskrivningen. Förra året skrevs 240 recept per 1 000 invånare ut. Motsvarande siffra 2019 var drygt 276. En stor del av minskningen antas bero på pandemin, då exempelvis sökmönstret till vården ändrades och infektioner minskade.

Ännu bättre möjligheter
Avfallsåtervinning är ett område med förbättringspotential, även om en förbättring kan ses. 32,7 procent av avfallet återvanns 2020, jämfört med 29,5 procent året innan. Regionen ligger en bit över riksgenomsnittet 27,8 procent.

– Vi har förbättrat resultatet och i klimatfärdplanens delmål siktar vi på att ännu tydligare sträva mot cirkulära flöden. Pandemin har visat på sårbarheten med engångsprodukter och vi ska arbeta för att fasa ut en del av dem och i stället använda flergångsprodukter. Det är viktigt ur miljö- och klimatperspektivet, men gör också regionen mer robust, säger Agneta Niklasson.

I årets Öppna jämförelser lyfts Sydöstra sjukvårdsregionens (Östergötland, Kalmar och Jönköping) samverkan kring just hållbar användning av förbrukningsmaterial fram.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen