Region Östergötland

Pilotprojekt för resor på Norrköpings landsbygd

[2022-05-18]

Region Östergötland och Norrköpings kommun har presenterat ett förslag på nytt trafikupplägg för Norrköpings landsbygd. Genom två pilotprojekt där skoltrafiken integreras i den allmänna kollektivtrafiken ska ett bättre kollektivtrafikutbud på landsbygden skapas.

Region Östergötland och Norrköpings kommun har sedan trafikutredningen om nytt trafikupplägg på Norrköpings landsbygd fört diskussioner kring den framtida trafikeringen och om hur linjetrafiken och skoltrafiken kan samspela.

– Det förslag vi presenterat förbättrar trafikutbudet för gymnasieelever och jobbpendlare, och främjar också hållbart resande på landsbygden, vilket känns mycket bra. En god samverkan mellan regionen och kommunen är mycket viktig, inte minst för de gymnasieungdomar som har behov av kollektivtrafik för sina resor, och vi kommer fortsätta vår dialog framöver för att gemensamt göra bättre nytta för kommuninvånarna, säger Markus Åkerman (C), ordförande i tekniska nämnden i Norrköpings kommun.

Enligt förslaget inleder Norrköpings kommun i augusti ett pilotprojekt i området Krokek/Kvarsebo. Det innebär att gymnasieelever och jobbpendlare ska få möjlighet att åka med kommunens befintliga skolskjuts till Krokek för att där byta buss och åka vidare till Norrköping. Samma möjlighet på Vikbolandet ska utredas.

Region och kommun i pilotprojekt
I augusti inleder också Region Östergötland tillsammans med Norrköpings kommun ett pilotprojekt. Förslaget är att återinföra linje 482 (Vånga-Skärblackavägen-Norrköping) i mindre skala i tillägg till det nya trafikutbudet enligt trafikutredningen. Pilotprojektet, som riktar sig specifikt till grundskolelever och gymnasieungdomar, innebär turer anpassade utifrån skol- och gymnasieelevers behov, samt anropsstyrt på helgerna. Norrköpings kommun medfinansierar lösningen motsvarande kommunens kostnad för skolskjuts längs sträckan.

– Det här är ett tillägg till de trafiksatsningar som vi nu genomför runt Norrköping. Med ett pilotprojekt kan vi se om det på ett effektivt och bra sätt går att samordna skoltrafiken och den linjelagda trafiken ytterligare. Faller det väl ut kommer vi i nära dialog med Norrköpings kommun att se över om det kan införas liknande åtgärder även på andra orter i kommunen, säger Julie Tran(C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Pilotprojektet ska pågå i två år och utvärderas löpande, samtidigt som Region Östergötland/Östgötatrafiken och Norrköpings kommun kan fortsätta dialogen kring framtida samverkan mellan skolskjuts och linjelagd trafik både i det nämnda området och resten av kommunen.

Text: Kommunikationsenheten