Region Östergötland

Östergötland och Kalmar län fördjupar samverkan för ökad konkurrenskraft

Bilden föreställer en vik med två kajakpaddlare.

[2020-06-03]

Region Östergötland och Region Kalmar län skriver under en avsiktsförklaring om utvecklat länsöverskridande samarbete kring strategisk marknadsföring och platsutveckling.

Efter beslut i regionernas respektive nämnder för regionutveckling, står det nu klart att samarbetet kring frågorna utvecklas ytterligare.

– Tack vare att Östergötland och Kalmar nu enas kring en gemensam riktning och fördjupar sin samverkan, skapar vi bättre förutsättningar för våra strategiskt viktiga näringar. Det lägger grunden för stärkt och ökad konkurrenskraft, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Långsiktigt avtal målet

Ambitionen med avsiktsförklaringen är att förhandla ett mer specificerat och långsiktigt hållbart avtal mellan parterna. Syftet är att respektive region enas kring gemensamma intentioner att övergripande arbeta för att förbättra regionernas konkurrenskraft inom Sverige.

För att avgränsa arbetet är det utvecklingsprojektet TEAM Östergötland som utgör grunden för den fördjupade samverkan. TEAM Östergötland drivs inom ramen för tre delinriktningar, vilket omfattar befrämjande arbete för utländska investeringar, besöksnäring och rekrytering. Tillsammans med Region Kalmar län skapas det nu bättre förutsättningar att skapa en stark marknadsposition inom näringar som idag både utvecklas och investerar i regionen.

"Gemensam vilja"

– Jag tror samarbetet kommer bli framgångsrikt. Dagens beslut innebär att det nu finns en gemensam vilja att främja strategiskt viktiga näringar för våra regioner, inte minst besöksnäringen, säger Per Larsson (KD), 2:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Tidigare har Region Kalmar län godkänt avsiktsförklaringen. Efter dagens beslut i Region Östergötlands regionutvecklingsnämnd väntar ett arbete att ta fram ett långsiktigt och mer specificerat avtal mellan parterna.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88