Region Östergötland

Ny regional barnmiljöhälsorapport presenterad

Bilden visar ett barn som gräver i en sandlåda..

[2022-02-09]

Drygt 9 av 10 föräldrar skattar sina barns hälsa generellt som god eller mycket god. Samtidigt ökar andelen barn som besväras av buller, trötthet och huvudvärk och en mindre andel barn vistas någon gång i veckan i park eller grönområde. Bland tolvåringarna är det fler flickor än pojkar som oroar sig för klimatet. Det visar den senaste barnmiljöhälsorapporten från Arbets- och miljömedicin i Region Östergötland.

Barnmiljöhälsoenkäten har denna gång besvarats av 8 079 vårdnadshavare till barn i åldrarna 6-10 månader, 4 år och 12 år i Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotland. Syftet med undersökningen är att belysa hur barn påverkas av olika faktorer i sin miljö.
– Barns och ungas närmiljö är något som på många olika sätt påverkar deras liv och hälsa. Resultaten i undersökningen kan användas för att urskilja ojämlikheter i hälsa och vara ett stöd inför beslutsfattande, samhällsplanering och informationsinsatser, säger Ingela Helmfrid, biolog vid Arbets- och miljömedicin och en av rapportförfattarna.

Kan jämföras över tid

Enkätundersökningen är omfattande och innehåller i stort sett samma frågor som enkäten 2003 och 2011, vilket gör att det går att jämföra resultaten över tid. Frågorna handlar bland annat om astma, fetma, huvudvärk, sömnsvårigheter, vistelse i naturen, solvanor, kemikaliemedvetenhet, om vårdnadshavare provtagit vatten från egen brunn, trafikbuller, tobaksrök inomhus, konsumtion av insjöfisk, med mera.
För Östergötlands del finns data uppdelat på föräldrars utbildningsnivå, födelseland, barnens kön och ålder. Samma uppdelning finns för kommunerna Linköping, Norrköping, Motala. De mindre kommunerna i länet är sammanslagna på grund av för liten befolkningsmängd i undersökta grupper.

Undersökningen visar att 96 procent av vårdnadshavarna skattar barnens hälsa generellt som god eller mycket god, vilket är samma nivå som 2011. Till de positiva resultaten hör också att något högre andel denna gång uppger att utomhusluften är ganska bra eller mycket bra. En mindre andel barn utsätts för vuxnas tobaksrök inomhus jämfört med 2011. Användandet av solskydd har ökat och andelen barn som bränt sig i solen har minskat. Andel som tagit prov på vatten från egen brunn har ökat och vårdnadshavare till den yngsta åldersgruppen är mer medvetna om kemikalier vid inköp av olika produkter, och vid konsumtion av insjöfisk.

Till de negativa resultaten hör att ett av 10 barn fortfarande bor i bostad med tecken på fukt och mögel. En ökande andel av tolvåringarna har besvär av huvudvärk och trötthet och besväras av buller i skolmatsalen och en ökande andel lyssnar på hög musik i lurar. Rapporten pekar också på en tendens att andelen astma, handeksem och nickelallergi ökar. I Östergötland är det också en högre andel av fyraåringarna som har övervikt eller fetma.

Frågor om klimatoro

I gruppen med lägst utbildningsnivå har andelen barn med sovrumsfönster mot trafik ökat och det är även en ökande andel barn som uppger att de har svårt att somna på grund av trafikbuller. Vårdnadshavare med låg utbildningsnivå och utlandsfödda vårdnadshavare är också mindre medvetna om kemikalier i produkter och insjöfisk.

En nyhet i den senaste enkätundersökningen är att frågan om klimatoro ställts till tolvåringarna. Resultatet visar att flickorna oroar sig mer för klimatet än de jämnåriga pojkarna.
– Överlag ser vi att det behövs informationsinsatser om miljö och hälsa till framförallt vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå och utlandsfödda, men också till vårdnadshavare till de äldre barnen. Tydligt exempel syns på solvanor, kemikalier och brunnsvatten, där man är mer noga med vad småbarnen kan utsättas för än vad man är för de äldre barnen. Informationen bör vara riktad och alla grupper ska kunna tillgodogöra sig den, säger Ingela Helmfrid.

Länk till rapporten.

Textansvarig: Bodil Knuthammar