Region Östergötland

Länstransportplan för Östergötland på remiss

[2021-11-11]

Åtgärder för att utveckla den regionala infrastrukturen. Det är grundinnehållet i den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. I dag beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden om remissversionen som nu skickas ut för synpunkter.

Bilden visar Michael Cornell.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 i Östergötland tas fram på uppdrag av regeringen. Det är en uppdaterad version av den nuvarande länstransportplanen som antogs 2018. Förslaget till ny plan har arbetats fram i samråd med länets kommuner. Arbetet har förankrats i nätverket för transportinfrastruktur med representanter från Region Östergötland, länsstyrelsen, Trafikverket och kommunerna i länet. I dag beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden att remissversionen nu ska skickas ut för synpunkter.

– Den har tagits fram i bred delaktighet och nu ger vi möjlighet till ytterligare åsikter eftersom det är angeläget att vi gör det här gemensamt. Länstransportplanen är viktig då den innehåller åtgärder för infrastrukturen som vi regionalt har bestämt att vi vill prioritera, säger Michael Cornell (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

I linje med miljö- och klimatmål
I förslaget till ny länstransportplan fördelas totalt drygt 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturobjekt i Östergötland. Det handlar om åtgärder för att förbättra cykel-, gång-, kollektiv- och biltrafik.

– I den reviderade länstransportplanen har det skett en förskjutning mot mer fokus på cykelvägar och kollektivtrafik. Det är en pusselbit för att skapa en hållbar regional utveckling och ligger i linje med regionens miljö- och klimatmål, säger Michael Cornell.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 skickas på remiss brett till olika instanser som kommuner, regioner och myndigheter. Den kommer även att finnas på regionens webbplats. Remisstiden går ut den 28 februari nästa år och därefter kommer trafik- och samhällsplaneringsnämnden att fatta beslut om en slutversion som skickas till regeringen som underlag för ekonomisk tilldelning. Beslut i regeringen väntas före sommaren 2022 och regionfullmäktige fastställer sedan länstransportplanen under hösten samma år.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen