Region Östergötland

Ingen tydlig koppling mellan provtagning och dödlighet i covid-19

[2021-11-10]

Dödligheten i covid-19 i Östergötland sticker inte ut jämfört med landet i övrigt, enligt nationell statistik och flera tidigare studier. ”Region Östergötland ser inte något tydligt samband mellan antalet avlidna och omfattningen på testverksamheten”, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör.

Bild på Stefan Franzén.

De senaste dagarnas medierapportering kring en underlagsrapport till den nationella Coronakommissionen har väckt frågor. I rapporten kartläggs skillnader i regionernas insatser för provtagning och smittspårning under pandemin. En slutsats som framförts när rapporten presenterats är att det skulle finnas en koppling mellan provtagningens omfattning och antalet sjukhusvårdade och avlidna i covid-19.

– Vi har svårt att värdera statistiken i den rapport som presenterats men är kritiska till att man i mediedebatten drar långtgående slutsatser för enskilda regioner. Det finns det inte stöd för i rapporten. Jämförelsen i den är gjord mellan den halva av Sveriges regioner som testat mer och den halva som testat mindre. Skillnader i tidig smittspridning, regionala restriktioner, med mera, har funnits mellan regionerna som kan ha spelat större roll. säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

"Sticker inte ut"

Östergötland är ett av de län som drabbats hårt av pandemin.

– Förmodligen beror det på att vi i likhet med Stockholmsregionen och flera andra län i Mellansverige tidigt fick in smittan i länet, via ett större antal sportlovresenärer som varit i Alperna. Vi har haft ett förhållandevis stort antal sjukhusvårdade och avlidna med covid-19. Vi ser dock inte att Östergötland sticker ut när det gäller dödstalen, vare sig avseende avlidna per 100 000 invånare eller om man tittar på åldersstandardiserade värden, som exempelvis Socialstyrelsen har publicerat, säger Stefan Franzén.

Rapporten till Coronakommissionen pekar på att få av Sveriges regioner hade en tydlig beredskap för att kunna bedriva storskalig testning och smittspårning i befolkningen när pandemin startade. Det berodde bland annat på begränsad analyskapacitet både regionalt och nationellt. Stefan Franzén framhåller att även trycket på vården och antalet sjukdomsfall påverkat möjligheterna att smittspåra.

Region Östergötland arbetade för att kunna erbjuda en kvalitetssäkrad provtagning och diagnostik i egen regi. Under hösten 2020 köptes också provtagningskapacitet in från en extern leverantör.
– Vi var måna om att man skulle kunna lita på provsvaren och arbetade hårt för att så snabbt vi kunde bygga upp både kvalitetssäkrad testning och smittspårning, men vi är medvetna om att det tog tid.

Välkomnar granskning

Stefan Franzén välkomnar fortsatta studier och granskning av hur regioner, kommuner och nationella myndigheter hanterat pandemin. Region Östergötland har fortlöpande under pandemin, tillsammans med bland annat forskare från Linköpings universitet, utvärderat sitt arbete. Exempelvis har flera kartläggningar av dödsfallen med covid-19 gjorts genom granskning av patientjournaler.

– Fortsatt analys och uppföljning är viktig för att öka vår kunskap och förbättra våra arbetssätt för framtiden. Pandemin är inte över än, så ytterligare erfarenheter kommer att adderas, betonar Stefan Franzén.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen