Region Östergötland

Fossilfria drivmedel i fokus i nytt regionalt serviceprogram

[2021-02-18]

God tillgänglighet till fossilfria drivmedel och ökad information om stödinsatser i kommersiell service. Det är några prioriterade områden i det uppdaterade Regionala serviceprogrammet som trafik- och samhällsplaneringsnämnden nu har antagit.

Bilden visar Julie Tran.

Det övergripande målet med det Regionala serviceprogrammet är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjuda god servicenivå inom rimliga avstånd. Serviceprogrammet används som underlag för prioriteringar av stöd. Programmet uppdateras en gång per år och samtidigt görs en handlingsplan för det kommande året. Nu har det gjorts för 2021 och trafik- och samhällsplaneringsnämnden antog i dag den nya versionen.

– Det regionala serviceprogrammet är ett viktigt komplement till Region Östergötlands arbete för en hållbar platsutveckling i hela länet. Genom programmet kan vi arbeta för att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för boende, besökare och näringsliv på Östergötlands landsbygd, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Information om stödinsatser
Nämnden beslutade också att förlänga serviceprogrammet till och med 2022. Det görs i väntan på att Tillväxtverket tar fram riktlinjer för hur regionala serviceprogram som ska gälla fram till 2030, ska tas fram.
Målen i Regionalt serviceprogram handlar om tillgänglighet till dagligvaror, drivmedel och betaltjänster. Ytterligare ett målområde gäller kommunal och regional serviceplanering - främst att länets kommuner ska ta fram serviceplaner.
De insatser som kommer att prioriteras under 2021, och som ska bidra till att nå målen, handlar exempelvis om att ge information och råd till kommunala och regionala tjänstepersoner liksom till lokala serviceföretagare kring vilka stödinsatser som finns inom kommersiell service. Särskilt fokus kommer att läggas på information om hur Agenda 2030 kan bli en del av serviceplaneringen.

God tillgänglighet
När det gäller drivmedel fortsätter arbetet för att det ska finnas god tillgänglighet till fossilfria drivmedel i hela länet.

– I vissa områden är tillgängligheten sårbar och i framförallt skärgården är den låg. Därför är det viktigt att arbetet med att kartlägga investeringsbehov och företagares framtidsplaner i de här områdena fortsätter under 2021, säger Julie Tran.

Under året är också ett arbete för att stärka länets kommuner kring serviceplanering prioriterat. Målet är att alla kommuner ska ha en aktuell service- eller varuförsäljningsplan.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen