Region Östergötland

Engångssatsning på 297 miljoner förstärker hälso- och sjukvården

[2021-12-08]

Ett resurstillskott på 297 miljoner kronor ska förstärka hälso- och sjukvården i Östergötland under nästa år. Tillskottet ska bland annat användas för vård som fått skjutas fram under pandemin, utvecklingen av nära vård och arbetet med goda arbetsvillkor.

Bilden visar intensivvårdsavdelningen på US.

På onsdagen beslutade regionstyrelsen om produktionsenheternas budgetar och verksamhetsplaner inför 2022. Beslutet innehåller också en uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna i treårsbudgeten.

I underlaget till beslut konstateras att samhällsekonomin går bättre än förväntat. Den senaste skatteprognosen är betydligt bättre än den som låg till grund för treårsbudgeten, som beslutades i juni. I den statliga budgetpropositionen aviserades flera satsningar som påverkar regionerna. Det handlar om utökat bidrag till framskjuten vård, fortsatt satsning på goda arbetsvillkor och bidrag till kollektivtrafiken till följd av minskat resande under pandemin.
Sammantaget förbättras Region Östergötlands intäkter för 2022 med 297 miljoner kronor.

Pandemin fortsätter påverka

Samtidigt konstateras att hälso- och sjukvården har stora utmaningar, inte minst till följd av pandemin. Det krävs insatser för att komma tillbaka till en mer normal verksamhet, och pandemin väntas påverka vården även kommande år. Det pågår ett arbete med handlingsplaner för att bromsa kostnadsutvecklingen, sänka kostnaderna och därmed nå en långsiktig balans i hälso-och sjukvårdsverksamhetens ekonomi.

– Regionens ekonomiska läge ser ljusare ut än tidigare, tack vare ökade skatteintäkter och nya statsbidrag. Samtidigt är pandemin inte över och den kommer påverka hälso- och sjukvården kommande år. Pengarna blir därför centrala i arbetet att hantera pandemins effekter, inte minst den framskjutna vården, säger regionrådet Kaisa Karro (S).

Region Östergötland fördelar 250 miljoner i engångsmedel till ett antal satsningar under nästa år. Därutöver reserveras ytterligare 47 miljoner kronor för omställning och oförutsedda kostnader.
Arbetet med att ta igen framskjuten vård förstärks med 90 miljoner kronor i engångsmedel. Totalt avsätter regionstyrelsen 270 miljoner kronor för framskjuten vård.
– Många patienter har fått sin vård framskjuten till följd av pandemin och väntar fortfarande på sin planerade behandling eller operation. Pengarna utgör därför en viktig del i att arbeta ikapp den framskjutna vården och för att stärka tillgängligheten, säger regionrådet Kerstin Sjöberg (C).

Möjlighet till återhämtning

100 miljoner kronor av engångssatsningen går till arbetet med goda arbetsvillkor. Det handlar om att återställa verksamheter och hantera effekter av pandemin.
– Sjukvårdens medarbetare har arbetat i frontlinjen mot coronaviruset i nästan två års tid. Genom tillskottet som avsätts till arbetet med goda arbetsvillkor kan vi skapa ökade möjligheter till återhämtning och en stärkt arbetsmiljö, säger regionrådet Alexander Höglund (L).

Vården av post-covid förstärks med 50 miljoner kronor, för att fortsatt kunna möta nya behov som uppkommit under pandemin. Även arbetet med att utveckla Nära vård förstärks med 10 miljoner kronor.
– Vi ser ett stort behov av de här insatserna. Många patienter som har skrivits ut från sjukhus har kvarstående besvär och behöver rehabilitering. Men det är också en stor grupp som har varit långtidssjuka hemma som behöver utredning och rehabilitering, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Textansvarig: Nyhetsredaktionen