Region Östergötland

Lex Maria-ärenden

Dialysapparat

Region Östergötland informerar om lex Maria-ärenden
Region Östergötland informerar på webbplatsen när en anmälan enligt lex Maria görs och vad anmälan gäller. Detta är en del av patientsäkerhetsarbetet som Region Östergötland aktivt arbetar med. Ett av syftena är att gå ifrån en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. Genom att mer öppet diskutera misstag i sjukvården vill Region Östergötland försöka hitta systemförändringar och rutiner som förhindrar att misstag upprepas.  

Det här är syftet med lex Maria-anmälan
Om en patient skadas inom vården är det verksamhetens skyldighet att rapportera till sjukhusets chefläkare. Chefläkaren gör sedan en så kallad lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg - IVO.

Lex Maria-anmälans primära syfte är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada eller uppkommen risk för sådan för att därigenom förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller dess anhöriga/närstående) genom utredningen så långt det är möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat.

Kontakt: Cecilia Landerfors
010-103 04 98
E-post: Cecilia.Landerfors@regionostergotland.se