Landstinget i Östergötland

Systematiskt miljöarbete

Personalmöte på sjukhus

Region Östergötland arbetar systematiskt och aktivt med miljöfrågor för att nå nationella miljömål och uppfylla miljölagstiftning och myndighetskrav.
Det är regionfullmäktige som har det yttersta ansvaret för miljöarbetet i regionen, men det praktiska arbetet sker hos de olika verksamheterna. Där ansvarar cheferna för att planera miljöarbetet utifrån de mål som finns i Strategisk årsplan för Region Östergötland.  Region Östergötlands målsättning är att vara miljöcertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 år 2020. Arbetet pågår enligt tidplan och genomförs successivt. Just nu pågår införandet i Barn- och kvinnocentrum och inom Folktandvården.

Region Östergötland tycker att det är viktigt att alla medarbetare och chefer känner sig delaktiga och har kunskap om de miljömål som finns för att miljöarbetet ska bli aktivt. Därför har cheferna i verksamheterna också ansvar för att se till att alla medarbetare får information om de mål och riktlinjer som finns för miljöarbetet. Dessutom finns utbildningsmaterial som kan användas för att öka kunskapen om och ge stöd kring miljöarbete.
Region Östergötland har även ett miljöråd som arbetar med att stärka och utveckla miljöarbetet.

Vid upphandlingar av de varor och tjänster som används i verksamheterna ställer Region Östergötland systematiskt miljökrav och etiska krav och följer sedan upp dessa. På så sätt tar regionen ansvar för den hälso- och miljöpåverkan som sker när varor och tjänster produceras och används.

Kontakt

Bild på Karin Ramstedt

Karin Ramstedt

Miljöstrateg

010-10 304 06

e-post

Denna webbplats