Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-05-08

[2019-05-08]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 4 april 2019 med regionfullmäktiges presidium har justerats den 8 maj 2019. 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokollet finns tillgängligt i Region Östergötlands diarium.