Region Östergötland

VFU Thorax-kärloperation i Linköping

Välkommen som student till oss på thorax-kärloperation vid thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning anestesi, operation samt kirurgi. Vi tar även emot studenter för fältstudier från sjuksköterskeprogrammet samt studenter från läkarprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Specialistsjuksköterskestuderande med inriktning operation-anestesi
Utbildningsansvariga skickar information till dig via e-post med tid när du ska börja och namn på dina handledare. Du kommer att ha två handledare som också är ansvariga för din bedömning. Handledarna och du planerar tillsammans arbetsuppgifterna för dig utifrån din utbildningsplan, lärandeplan, dina tidigare erfarenheter samt dagens operationsprogram. Handledarna och du planerar också tillsammans schemat för dina kommande veckor, kvällsturer kan förekomma. Som studerande hos oss kommer din placering främst vara på våra kärlkirurgiska ingrepp.

För att handledarna ska kunna planera din praktik och ha kunskap om dina mål vill vi att du inför VFU skriver en lärandeplan. Det är viktigt att du som student är väl insatt i målen som ska uppnås under VFU och utifrån detta kan handledaren, handleda, vägleda och stödja dig utifrån de mål som finns i kursplanen och dina egen individuella mål i lärandeplanen. Det är viktigt att du berättar för dina handledare om dina förväntningar och tidigare kunskaper och erfarenheter inför din VFU placering.

Du behöver själv ta ansvar för att identifiera vad du måste träna mer på, vad du kan och inte kan.

Förväntningar vi har på dig

Inför VFU är förväntningarna många från både studentens och handledarnas håll. Våra förväntningar innebär:

 • Att du formulerar dina lärandemål i en lärandeplan och beskriver hur du vill utvärdera målen.
 • Att du under praktiktiden vid behov reviderar din lärandeplan så att VFU-placeringen blir givande och att du kan uppfylla dina individuella inlärningsmål.
 • Att du aktivt deltar i anestesi- och operationssjuksköterskornas arbete och att du ansvarar för att söka kunskap och möjligheter till lärande.

Våra intentioner är att stödja dig i ditt lärande och vi hoppas att du kommer att trivas hos oss.

Sjuksköterskestuderande fältstudier termin 4

Under din fältstudie på thorax-kärloperation US i Linköping kommer du att vara delaktig i arbetet vid operationsavdelningen. Syftet är att du ska få se helheten i perioperativ omvårdnad.

Utbildningsansvarig på operation/anestesin skickar information till dig via e-post, du får då information om namn på dina handledare och när du ska börja. Under din fältstudie går du en dag med en operationssjuksköterska och en dag med en anestesisjuksköterska. Någon av dina handledare tar emot dig när du kommer till din första dag på operation. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din placering ser vi det som värdefullt att du planerar din VFU genom att formulera dina individuella lärandemål.

Syftet med fältstudien på operationsavdelningen är att:

 • få inblick i operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskans arbete
 • studera patientens omvårdnad på operationsavdelningen.
 • identifiera patientens behov under den perioperativa fasen.
 • fördjupa kunskaper om hygieniska principer
 • se sjuksköterskans medicintekniska ansvar.

Vårt mål är att du ska få delta i följande:

 • Steriltvättning av patient
 • Vara sterilklädd
 • Genomförande av anestesi
 • Anläggande av PVK
 • Sätta KAD med steril teknik

Så här arbetar vi

På thorax-kärloperation finns det fyra operationssalar där det genomförs hjärt-, kärl- samt lungoperationer. Vi har även en stor del av vår verksamhet på Seldingerenheten, en avdelning för kateterburna ingrepp. Seldingerenheten är en högspecialiserad avdelning för bland annat kateterburen klaffkirurgi och kärlkirurgi, flimmerablation samt elkonvertering. Vi bedriver både elektiv och akut verksamhet.

Våra patienter kommer som regel från thoraxkirurgisk vårdavdelning 6, kardiologisk vårdavdelning 7 och kärlkirurgisk vårdavdelning 78. Postoperativt vårdas patienterna vanligtvis på thoraxintensivvårdsavdelning (Thiva), thoraxuppvakningsavdelning (HUA)  och thoraxuppvakningsavdelning (Thuva). Vissa patienter överförs direkt tillbaka till sin avdelning efter operation.

Vi är ca 55 anställda fördelade på operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, perfusionister och undersköterskor. För att arbeta här krävs ökade specialistkunskaper inom respektive profession. Vi arbetar i team på operationssalen. En operationssjuksköterska och en anestesisjuksköterska har gemensamt ansvar för att samordna och planera avdelningens dagliga verksamhet samt bistå salarna.

Anestesisjuksköterskan arbetar under eget stort yrkesansvar. Vår arbetsmodell innebär att vi oftast arbetar tillsammans med anestesiolog och undersköterska. Emellanåt handlägger vi anestesi tillsammans med en yrkeskollega.

Operationssjuksköterskorna arbetar enligt arbetsmodellen "primary nursing", vilket innebär att det är två operationssjuksköterskor på varje operationssal (en sterilklädd instrumenterande och en som passar). Våra instrument diskas, packas och steriliseras på sterilcentralen.

Arbetsdagen börjar klockan 06.45 eller 07.15 med förberedelser inför dagens operationer. De första patienterna kommer till operationsavdelningen klockan 07.35.

Praktisk information

För att hitta till oss går du in via södra entrén. Vi finns på plan 12, följ skyltarna. Arbetskläder får du på avdelningen, det finns låneskor men du får gärna använda egna skor. Vi tar oftast med oss matlåda då vi bara har 30 minuters lunch.

Vi önskar dig välkommen och ser fram emot att träffa dig!

Kontaktuppgifter

Operation

Carina Wennberg utbildningsansvarig, huvudhandledare på operation
telefon: 010-103 48 49,  carina.wennberg@regionostergotland.se

Anestesi

Maria Norman huvudhandledare på anestesi
e-post: maria.norman@regionostergotland.se