Region Östergötland

VFU Medicinska Akutvårdsavdelningen (MAVA) i Linköping

Välkommen som student till oss på MAVA på Universitetssjukhuset i Linköping. MAVA är en avdelning som erbjuder stora möjligheter till träning på bedömning, prioritering och praktiska färdigheter.

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från olika utbildningar som gymnasiala omvårdnadsutbildningar, sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet, På sjuksköterskesidan och läkarsidan inbegriper det även studenter från andra länder.

Förberedelser och introduktion

Omvårdnadsstudenter:  Studerande från omvårdnadsutbildningar  introduceras på MAVA av studentansvarig undersköterska.

Sjuksköterskestudenter: Vi kommer att ha mejlkontakt gällande introduktionsdag och schema innan vi träffas. Mejla din inlärningsplan till huvudhandledaren och bashandledaren när du har fått deras kontaktuppgifter. På introduktionsdagen informeras du om verksamheten. Du får även introduktion i den datoriserade journalen Cosmic, samt låskort och skåp.

Läkarstudenter: Första dagen på MAVA träffar du vår VFU-ansvariga överläkare för en introduktion. På MAVA arbetar vi i team och handledare är den underläkare och den specialist som hör till det team där du är placerad.  För sit-in och utvärdering talar du med den läkare du har haft mest kontakt med för att få bäst återkoppling . Vid frågor av mer övergripande karaktär kan du höra av dig till VFU-ansvarig.

Så här arbetar vi

På MAVA bedrivs endast akutsjukvård – vilket betyder att vi inte har några planerade inläggningar. Den genomsnittliga vårdtiden är cirka tre dygn. Patienter som behöver utredas inneliggande  under en längre tid remitteras vidare till organklinikerna. På MAVA vårdas patienter med cirkulation- och respirationsproblem som exempelvis hjärtinfarkt, arytmi, hjärtsvikt, KOL, astma, pneumoni, lungemboli, ventrombos och patienter med förgiftningar  (intoxikation). Patienter med hjärtbesvär övervakas oftast med telemetri.

MAVA består av tre moduler/vårdlag med sex eller åtta patienter. På varje vårdlag arbetar en sjuksköterska, en undersköterska, 1-2 underläkare samt en överläkare.  Ytterligare ett vårdlag är övervakningssalen, MOA, med fem patienter. Bemanningen på MOA är två sjuksköterskor, en undersköterska, en underläkare och en överläkare (dagtid). Sjukhusets mellanjoursfunktion utgår dygnet runt från MOA. 

Vi arbetar med patientnärmre vård, vilket innebär att alla i teamet arbetar nära patienterna. En gemensam expedition finns i nära anslutning till respektive vårdsalar. Teamet består av sjuksköterska, undersköterska, underläkare och överläkare. Avdelningens samordnare har en viktig roll i arbetssättet. Samordnaren sköter de flesta administrativa uppgifterna, som beställning av transporter, inkoppling av patienttelefoner med mera. Alla inkommande telefonsamtal går via samordnaren som kopplar dem vidare till ansvarigt team.

På avdelningen finns även andra funktioner som koordinator, social samordnare, fysioterapeut och vårdadministratörer som är delaktiga i arbetet kring patienterna. På MAVA har vi inte traditionella ronder, vi utgår från en modell som kallas individualiserad rond. Det innebär ett mer flexibelt arbetssätt där patientens behov och var i vårdprocessen patienten befinner sig, styr teamets arbete.

Inom kliniken finns två specialistmottagningar. Vi har en koagulationsmottagning för patienter med tromboemboliska sjukdomar som bemannas dagtid av läkare och sjuksköterskor. Det finns också en internmedicinsk utredningsenhet som tar emot patienter som remitteras från primärvården när det finns anledning att befara en svår internmedicinsk sjukdom. 

Praktisk information

MAVA är beläget på plan 10 vid Södra entrén. Omklädningsrum med hänglås finns på plan nio . Små värdeskåp finns på avdelningen och får användas i mån av tillgång.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

VFU-ansvarig överläkare

Elisabeth Ljungberg

 

elisabeth.ljungberg@regionostergotland.se

010-103 11 17

Huvudhandledare för sjuksköterskestudenter

Amanda Lundqvist

Frida Gräfvert

amanda.lundqvist@regionostergotland.se

010-103 11 17
frida.gafvert@regionostergotland.se

010-103 11 17

Huvudhandledare för undersköterskestudenter

Ann-Charlotte Anlind

ann-charlotte.anlind@regionostergotland.se

010-103 11 17