Region Östergötland

Jobba på LAH /Avdelning 11 i Motala

Välkommen till en nära och personlig arbetsplats med stark gemenskap och lärande miljö – tillsammans finns vi till för att främja livskvalitet och att ge trygghet till patienter med stora medicinska behov i Motala och Vadstena.

Det här är vi och så här jobbar vi tillsammans

Våra patienter har tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd och behöver palliativ vård och medicinska insatser i stor omfattning. Vården bygger på hörnstenar som symtomlindring, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation där specifik kunskap och kompetens måste finnas.

Vårt arbetssätt bygger på ett tydligt teamarbete där alla professioners kompetens tas tillvara och där vår samlade kompetens och erfarenhet är kärnan för vårdens utformning. Vi arbetar i multiprofessionella team, tillsammans med patienter och närstående, där vården är inriktad på att lindra symtom och ge psykologiskt, existentiellt och socialt stöd. Yrkeskategorierna som samarbetar är sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator samt läkare. Vi har ett nära samarbete med olika aktörer och vårdgrannar för att kunna ge våra patienter en personcentrerad vård.

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att arbeta med specialiserad sjukvård i patientens hem, med slutenvård på avdelning och akutsjukvård för den äldre patienten. För dig som är intresserad av att utveckla en bred kompetens inom den palliativa vården kan vi erbjuda kombinationstjänster. Oavsett vad du väljer arbetar du alltid utifrån patientens behov just nu.

Specialiserad hemsjukvård

Här möter du patienter i deras hemmiljö. Patienterna är i ett palliativt skede och/eller har en komplex sjukdom som kräver specialiserad hemsjukvård. Vi arbetar i vårdlag tillsammans med patienten, där vårt mål är att möta patientens behov och tillsammans med patienten planera fortsatta vården.

Palliativ slutenvård

Avdelning 11 har sex vårdplatser och är en del av den palliativa vårdprocessen. Här möter du patienter som av olika medicinska skäl är i behov av inneliggande vård. Vi arbetar i multiprofessionella team i en hemlik miljö där patientens och närståendes önskemål är vägledande. Vården är en aktiv helhetsvård och syftar till symtomkontroll, krisbearbetning, närståendestöd samt vård vid livets slutskede.

Från introduktion till kompetensutveckling

Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid både introduktion och vidareutbildning. Vår verksamhet är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en viktig del i det dagliga arbetet. Vi ger tid för din egen fortbildning inom verksamhetens ramar. Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet.

Vi är måna om att ditt arbete ska vara i balans med resten av ditt liv. Därför har du stor möjlighet att påverka ditt schema. Vi erbjuder arbetstidsmodellen 90/10 vilket innebär att du jobbar 90 procent, men har 100 procents lön. Den största delen av de 90 procenten schemaläggs, medan en mindre del är flexibel och används för att täcka upp vid sjukdom och ledighet.

Kontaktuppgifter

Vårdenhetschef Birgitta Rindborn
010-104 73 46, 0705-50 73 13
birgitta.rindborn@regionostergotland.se

Vårdenhetschef Åsa Malm
010-103 3146, 073-064 4605
Asa.malm@regionostergotland.se