Region Östergötland

Pedagogisk AT

Bilden visar en undervisningssituation

Pedagogisk AT Linköping/Motala Pedagogik-AT i centrala och västra Östergötland

Ansvarig:

Karin Siwe, Överläkare, ansvarig Pedagogisk AT
Lena Holmertz Verksamhetschef AT Linköping/Motala

Bakgrund:

Framtidens hållbara hälso- och sjukvård kan vi uppnå när vi låter den vila på tre ben:
Klinisk verksamhet, forskning, utveckling och utbildning

Ett stort behov av ökad pedagogisk förmåga, både kvalitativt och kvantitativt, finns inom alla dessa fält.

Många läkarstudenter har redan under sin grundutbildningstid visat både intresse och fallenhet för undervisning och pedagogik, såväl inom det medicinska fältet som utanför.

För att ta tillvara på detta intresse och dessa förmågor införde AT Linköping/Motala och Region Östergötland år 2014 Pedagogik-AT.

Mål med Pedagogisk AT:

Att stärka pedagogikens formella och praktiska ställning inom Region Östergötland.

Att genom införande av pedagogisk AT inspirera verksamheterna till en ökad pedagogisk medvetenhet.

Att öka pedagogiska färdigheter hos särskilt intresserade AT-läkare och bereda möjlighet att fördjupa sig i samt tillämpa pedagogik under sin allmäntjänstgöring. Detta omfattar såväl patientpedagogik, studentpedagogik och pedagogiskt ledarskap för kollegor och medarbetare.

Att väcka ett intresse för forskning inom det pedagogiska fältet.

Mål för pedagogisk AT-läkare:

Att få insikt om pedagogiska processer i vården, att tillämpa grundläggande verktyg för klinisk handledning och underlättande av medarbetare, patienters och studenters lärande.

Att få en god grund för pedagogiskt ledarskap.

Komplett ansökan till Pedagogisk AT innehåller:

  • Pedagogisk CV som visar på erfarenhet och/eller utbildning inom det pedagogiska fältet.
  • Riktat brev. Brevet ska beskriva dig som pedagogisk individ och hur dina pedagogiska erfarenheter format dig. Reflektera vad/vilket område du skulle vilja fokusera på i ditt förbättringsprojekt under Pedagogisk AT och gärna även vad du vill uppnå med pedagogiska insatser i framtiden.
  • Eventuella intyg från uppdragsgivare om pågående insatser och framtida planering inom det pedagogiska fältet.
  • Eventuella publikationer med pedagogisk inriktning

De här uppgifterna skickar du tillsammans med din AT-ansökan i rekryteringssystemet Reachmee. Benämn dokumentet med "PE-AT motivering".

 

Mål:
Grundläggande pedagogisk teori

 Utbildningsaktivitet: Egen aktivitet:
Teorier om lärande

Teorier om vuxenlärande

Begreppet ¨kunskap¨

Begreppet ¨motivation¨

Grupp-processer

Handledningskunskap

Återkoppling

Moderna pedagogiska metoder, t.ex. ¨flipped classroom¨, aktivt lärande mm.

Pedagogisk forskning, en introduktion

Seminarium om grundläggande pedagogik

Basgruppshandledarutbildning

Simuleringsinstruktörskurs

Klin Sim 1-2

Handledardag för AT

Pedagogisk forskning, en introduktion

Att vara basgruppshandledare

Driva/medverka/observera simuleringar

Att handleda studenter

Förbättringsarbete

 

Mål:

Patientpedagogik
 Utbildningsaktivitet:  Egen aktivitet:

Att öka medvetenheten om den pedagogiska dimensionen i vårdens arbete.

Seminariediskussion om pedagogiska frågor i vården.

Diskussion om egna pedagogiska upplevelser och erfarenheter i arbetet.

Återkoppling i Pe-AT-gruppen efter besök på patientskola.

Inhämta erfarenheter från pedagogiska möten i vården.

Följa patientskola och ge återkoppling till verksamheten

Förbättringsarbete

 

Mål:

Studentpedagogik
Utbildningsaktivitet:  Egen aktivitet:
Förståelse för utbildningens organisation

Förståelse för utbildningens pedagogik

Interprofessionellt lärande

Teorier om lärande

Teorier om vuxenlärande

Begreppet ¨kunskap¨

Begreppet ¨motivation¨

Grupp-processer

Handledningskunskap

Återkoppling

Kunskap om bedömning av studenter

Seminarium om organisation och pedagogik.

Seminarium om grundläggande pedagogik

Basgruppshandledarutbildning

Simuleringsinstruktörskurs

Klin Sim 1-2

Handledardag för AT

Bedömningskunskap

Att vara basgruppshandledare

Driva/medverka/observera simuleringar

Att handleda studenter

Förbättringsarbete

 

Mål:

Förbättringsarbetesteori och praktik
Utbildningsaktivitet:  Egen aktivitet:
Att kunna genomföra ett förbättringsarbete med pedagogisk inriktning.

Introduktion till förbättringsarbete

Att genomföra, redovisa och implementera ett förbättringsprojekt.

Ge återkoppling till AT-kollegor om deras projekt

 

Mål:

Medarbetarpedagogik
Utbildningsaktivitet: Egen aktivitet:

Medarbetarpedagogik

Teorier om lärande

Teorier om vuxenlärande

Begreppet ¨kunskap¨

Begreppet ¨motivation¨

Grupp -processer

Handledningskunskap

Återkoppling

Seminarium om grundläggande pedagogik

Simuleringsinstruktörskurs

Klin Sim 1-2

Handledardag för AT

Driva/medverka/observera simuleringar, Clinicum

Föreläsning och undervisning

Medverka vid utbildning inom RÖ

 

Mål:

Ledarskap
Utbildningsaktivitet: Egen aktivitet:

Organisationens kultur och dess påverkan på ledarskap

Begreppet ¨motivation¨

Grupp-processer

Återkoppling

Seminarium om Region Östergötlands struktur

UGL

Seminarier om ledarskap och personlighet

Att leda möten

Att ge återkoppling till kollegor

Att ta emot återkoppling från kollegor

Att iakttaga och reflektera över ledarskap

 

Målbeskrivningsdokument Pedagogisk AT Linköping/Motala i Region Östergötland

Kontakt

Bild på Lena Holmertz

Lena Holmertz

Verksamhetschef AT och ELSA US/LiM

010-104 72 61

0703-56 09 60

e-post