Region Östergötland

AT i Norrköping

Ögonoperation på Vrinnevisjukhuset

Som AT-läkare på Vrinnevisjukhuset kommer du till en bred, kvalificerad verksamhet med ett stort flöde av patienter.

Vrinnevisjukhuset i Norrköping, med drygt 300 vårdplatser och cirka 2 200 medarbetare, är ett akutsjukhus med modern diagnostik och högkvalitativ vård och behandling.

Genom hela din AT kommer du att märka en tydlig satsning på trygghet, gemenskap och god handledning. En personlig handledare från primärvården stöttar dig under hela AT-tiden och på klinikerna får du handledning både individuellt och i grupp. Du får en strukturerad gruppintroduktion till varje block och du kommer att få ta del av onsdagsföreläsningar, seminariedagar och dessutom få egen lästid. På Vrinnevisjukhuset finns det ett AT-läkarråd där du kan påverka din AT och bidra till sjukhusets utveckling och framtid. Du har också möjlighet att delta i ledarskapsprojekt. 

Upplägg för AT-tjänstgöringen 2022

2 veckors primärvård

Första dagarna samlas alla nya AT-läkare på Vrinnevisjukhuset för att hälsas välkomna för varandra och får inledande introduktion inför AT-tiden. Därefter följder introduktionsplacering på vårdcentral. Syftet med detta är att Du ska fördjupa kontakten med din huvudhandledare samt få en inblick i primärvårsarbetet på din vårdcentral med utbildning i grundläggande praktiska moment för sjukvård i öppenvården.

Sjukhusplacering

Inleds med några introduktionsdagar. Här presenteras och förevisas sjukhusets kliniker samt grundläggande teoretisk och praktisk information för att du ska klara det inledande arbetet.

Medicinblock 3 månader

Startar med introduktion. Därefter följer olika avdelningsplaceringar såsom kardiologi, akutvårdsavdelning, AVA inkl jourtjänstgöring, mottagning och internmedicinska vårdavdelningar.

Kirurgiblock 3 månader

Inleds med introduktion.. I blocket varvas placering på Kirurg- Ortoped- och Anestesikliniken. Jourtjänstgöring kan förekomma. I slutet av blocket sker introduktion till akutblocket.

Akutblock 3 månader

I detta block sker tjänstgöring som jourläkare 24/7 som kan vara växlande linjelös eller linjebunden jour, dvs medicin eller kir/ortlinje beroende på när i veckan passet sker.

Psykiatriblock 3 månader

Inleds med en introduktionsvecka. Tjänstgöring sker på akutenheten, slutenvård och mottagning och beroendemedicin. Du ingår i jourverksamheten som primärjour.

Allmänmedicin 6 månader

Två veckors placering vid AT-start enligt ovan. Den sammanhängande placeringen inleds med några introduktionsdagar med föreläsningar. Du tjänstgör också på den gemensamma jourcentralen i form av kvälls- och helgpass. Regelbundna utbildningstillfällen tillsammans med övriga AT i primärvården förekommer på onsdagseftermiddagar. Du kan tjänstgöra på en vårdcentral i innerstad eller i en mindre ort.

Den 19:e månaden

Den sista månaden innehåller tre olika alternativ:

  • Du som missat utbildningsmoment under tidigare block för att bli godkänd har 4 veckors möjlighet till omtag.
  • Du som är godkänd på alla block ges här 4 veckors valfri period där du kan välja att tjänstgöra på valfri klinik för att testa framtida karriärsval.*
  • Du som är godkänd på alla block ges möjlighet att avsluta sin anställning efter 18 månader.

* Valfri period: Riktlinjerna är att kliniken/klinikerna ska ligga i östra länsdelen. Vid specifika intressen som ej kan erbjudas på ViN kan undantag medges för placering på US/Linköping. Kontakta studierektorerna. Vid önskemål om placering utanför regionens enheter kontaktas AT-chef. Klinikerna själva avgör vad som är en meningsfull placering och vissa accepterar bara fyra veckors placering medan andra accepterar kortare placeringar.

Kontakt

Bild på Magnus Runqvist

Magnus Runqvist

Verksamhetschef AT ViN

010-104 22 10

0730-52 22 10

e-post

Bild på Malin Kumpula Tideskog

Malin Kumpula Tideskog

AT-samordnare

010-104 50 27

072-204 94 33

e-post

Andra webbplatser