Region Östergötland

Habilitering, råd och stöd

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan få habiliteringsinsatser, rådgivning och stöd från Region Östergötland. Du kan också ha rätt till tandvårdsstöd.

Habilitering betyder att utveckla en ny förmåga eller att stärka en förmåga man redan har. Den går ut på att förbättra den kognitiva, motoriska och sociala förmågan och hitta sätt för en person att fungera så bra som möjligt och kunna vara delaktig i samhället. Habiliteringsinsatser ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning möjlighet att söka ytterligare stöd och service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Lagen ger rätt till olika stödinsatser och det är kommunen som ansvarar för de flesta. Region Östergötland ansvarat för insatsen rådgivning och personligt stöd.

Råd och stöd innebär att du exempelvis får:

  • Information för att bättre förstå din funktionsnedsättning.
  • Råd för att underlätta vardagen.
  • Information om samhället och vart du kan vända dig i olika frågor.
  • Stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Stödet till barn, ungdomar och deras närstående syftar till att främja utvecklingen under hela uppväxttiden och underlätta det dagliga livet. Det ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet.