Region Östergötland

Ansökan till EU:s forskningsprogram

EU-flaggor som vajar i vinden framför byggnad.

Här hittar du information om Region Östergötlands deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 (2014-2020) och Horisont Europa (2021-2027).

Stöd via Grants Office, Linköpings universitet

Forskare med affiliering till Linköpings universitet (LiU) kan få råd och stöd med ansökningar till EU:s forsknings- och innovationsprogram av Grants Office på LiU. LiU är då avtalstecknande part och medelsförvaltare.

I vissa fall kan Region Östergötland vara part och medelsförvaltare. Detta gäller exempelvis i de fall ämnet specifikt vänder sig till Region Östergötlands verksamhetsområden eller om ansökan omfattar patientmaterial där informationssäkerhet behöver beaktas.

Ansvar

Forskaren har det övergripande ansvaret för att projektet är genomförbart och att nödvändiga tillstånd finns. I de fall Region Östergötland ska vara part och medelsförvaltare behöver forskaren presentera ansökan för Forskningsstrategiska enheten minst två månader innan sista ansökningsdag. Att presentera ansökan i god tid gör att administrativa nyckelkompetenser kan kopplas till ansökan och i det skedet där det finns störst möjlighet att påverka utformningen av de kommande avtalen och villkoren för projektet.

Det är huvudmannen och tillika medelsförvaltaren som är part i en EU-ansökan, inte den enskilda forskaren. När en ansökan beviljats signeras samtliga avtal av huvudmannens juridiska ombud enligt delegationsordning.

Viktigt 

Kontakta Forskningsstrategiska enheten tidigt i ansökningsprocessen, gärna i samband med att utlysningen öppnar, men absolut senast två månader innan sista ansökningsdag. Inför det första mötet kommer Forskningsstrategiska enheten att skicka ut frågor och en rutinbeskrivning till forskargruppen.

Vid generella frågor går det bra att kontakta Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel, som bevakar frågor som rör forskning och innovation ur ett EU-perspektiv.

Kontakt

Forskningsstrategiska enheten
E-post: FoUKansli@regionostergotland.se

Region Östergötlands EU-kontor, Bryssel
E-post: brussels@regionostergotland.se 

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.