Region Östergötland

Variabler i Vårddatalagret

Mellan år 1998-2008 finns heltäckande journaldata lagrat i databasen Vårddatalagret (VDL). Här kan du se vilka variabler som finns tillgängliga för Region Östergötland i Vårddatalagret.

Variabel

 Beskrivning

ATC-kod Läkemedel i samband med diagnos
Avregistreringsdatum Dödsdatum 
Besöksdatum  Datum då besök i vården ägt rum. 
Besöksklockslag Klockslag då besök i vården ägt rum. 
Bidiagnos   Bidiagnoser, ej huvudorsak för vårdkontakten 
DRG DRG-kod enligt HCFA fram till år 2000 och därefter enligt NordDRG. Från och med 2012 används CC-grupperaren. 
DRG-vikt Nationella vikter för kostnader baserat på kostnader, årsvisa. 
Födelseår  Patientens födelseår baserat på personnumret. 
Församling  Församlingen patienten var skriven i vid slutenvårdstillfället eller besöket.
Huvuddiagnos  Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut. 
Inskrivningsdatum  Datum för inskrivning.
Inskrivningsklockslag   Tid för inskrivning
Inskrivningssätt  Nationell definition. Kan vara inskriven från ordinärt boende (hemmet), från annat sjukhus/klinik, från särskilt boende.
Kommun Kommunen patienten var skriven i vid slutenvårdstillfället eller besöket. 
Kontakttyp  Olika typer av vårdkontakter. 
KVÅ-kod Åtgärdklassifikation 
Kön  Kön 
Listad Vårdcentral Den vårdcentral patienten var listad på vid slutenvårdstillfället eller besöket. 
Län  Länet patienten var skriven i vid slutenvårdstillfället eller besöket. 
MDC Gruppering av DRG-koderna enligt nationell definition
MVO-kod Finns ej för primärvård
Ny-/återbesök Ny-/återbesök Nybesök/återbesök/indirekt kontakt 
PE  Produktionsenhet - närsjukvård, länsövergripande centra, medicinsk service och privata vårdgivare - Högsta organisationsindelningen 
PEOE  Orgenhet - Avdelning/mottagning - Lägsta organisationsindelningen
Personnummer eller tillfälliga personnummer (U/F-nummer)
PEVE  Basenhet – Vårdcentral/Klinik - Mellersta organisationsindelningen 
Planerad/Oplanerad Om besökskontakten var planerad eller oplanerad.
Specialitet  Anger om vården anger Barn-/Vuxen-psykiatri, beroende eller primärvård
Sjukhus Anger på vilket sjukhus vården utförts på.
Ursprung Ursprung Anger från vilket grunddatasystem informationen kommer ifrån.
Utskrivningsdatum Datum för utskrivning
Utskrivningsklockslag Tid för utskrivning
Utskrivningssätt Nationell definition. Kan vara utskriven till ordinärt boende (hemmet), till annat sjukhus/klinik, till särskilt boende eller som avliden.
Vårdgivarkategori Uppdelning av besökt vårdgivarkategori i öppen vård (kategori av hälso- och sjukvårdspersonal).
Vårdspecialitet Anger om en enhet är specialiserad på primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, beroende eller vuxenpsykiatri eller ingen av dessa kategorier.
Ålder Baserat på den ålder patienten hade när besöket skedde eller patienten skrevs in.
Åtgärdsdatum Datum för KVÅ-koden