Region Östergötland

Ansökan om registeruttag från vårdregister

Region Östergötland tillhandahåller data för forskningsändamål genom registeruttag från Region Östergötlands vårdregister. Det gäller för såväl enskilda forskare som myndigheter och företag som önskar göra uttag.

Region Östergötlands utdataenhet är regionalt ansvarigt för utlämnande av registerdata.

Rutin för registeruttag

1. Ta reda på om önskad information registreras och hur det registreras. Ta vid behov kontakt med aktuell verksamhet alternativt Region Östergötlands utdataenhet: utdata@regionostergotland.se 

2. Ansök om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten om data ska användas för forskning på individnivå. För verksamhetsutveckling fordras istället verksamhetschefens skriftliga godkännande.

3. Skicka in förfrågan om datauttag genom att fylla i blanketten Förfrågan om datauttag med så tydlig beskrivning som möjligt av urval, koder och tidsperiod.
Interna forskare ansöker via Stöd- och serviceportalen.
Externa forskare ansöker via e-post: utdata@regionostergotland.se.

Etikansökan och Etikprövningsmyndighetens beslut skickas in tillsammans med ifylld blankett. Ange kontaktperson och fakturaadress.

4. När blanketten "Förfrågan om datauttag" och etikansökan med tillhörande beslut/ verksamhetschefens godkännande kommit in, avstäms om förfrågan om datauttag och etikansökan överensstämmer. Därefter påbörjas arbetet i dialog med forskare.

Handläggning och kostnader

Forskare som gör förfrågan om datauttag behöver finnas tillgänglig för frågor och förtydliganden kring datauttaget samt tydliggöra mottagare och överlämning av data. Ny förfrågan besvaras inom 5 arbetsdagar. Hela ärendet förväntas ta betydligt längre tid beroende på komplexitet och tydlighet i utsökning, samt eventuellt andra inblandade myndigheters tillgänglighet. Forskaren har en månad på sig för granskning och eventuell reklamation efter att data överlämnats.

Huvudman utanför Region Östergötland debiteras 700 kronor per timme för den tid det tar att handlägga ärendet avseende men- och sekretessprövning, utredning och förberedande arbete samt genomförande av datauttag. Därtill debiteras en administrativ avgift på 1 000 kronor inklusive lagringsmedia och överlämning. 

Journaldata

Journaldata finns uppdelat i tre olika källor beroende på vilka år förfrågningen gäller:

Under 2008 infördes Cosmic i Region Östergötland och data finns i nuvarande databas.

Mellan år 1998-2008 finns heltäckande journaldata lagrat i databasen Vårddatalagret (VDL). Variabler som är tillgängliga i Vårddatalagret.

Från 1974 till 1997 infördes digitalisering av journalsystem löpande och under denna period finns delar av vården lagrade i databas VDL7497. I VDL7497 är informationsmängden begränsad.

Data innan Cosmic hämtas från journalsystemen PAS, Dasis/Adapt och Atis.

Kontakt

Bild på Marie Reinicke

Marie Reinicke

Enhetschef

010-103 05 32

e-post