Region Östergötland

Hela vårdcentralen samarbetar om psykisk ohälsa

Medarbetare i Region Östergötland

Cityhälsan centrum är en akademisk vårdcentral som både ger vård och forskar. I ett forskningsprojekt utvärderas nu ett nytt sätt att arbeta i team för att patienter snabbare ska få vård vid psykisk ohälsa.

Svenska studier visar att var tredje patient som söker vård på vårdcentralen har symtom på psykisk eller beteenderelaterad ohälsa. Men bara tre procent får träffa en psykolog eller kurator. Behandlingen blir ofta läkemedel fast patienten hade kunnat bli hjälpt av råd och samtalsterapi.

– Det är viktigt att vi fångar upp de här patienterna och ger dem rätt hjälp. Med tidiga insatser går det ofta att undvika att psykisk sjukdom utvecklas, säger Hanna Israelsson Larsen, ST-läkare, medicine doktor och forskare på vårdcentralen Cityhälsan centrum i Norrköping.

Hon är forskningsledare för ett tvärprofessionellt stort forskningsprojekt som undersöker effekterna av implementeringen av integrerad beteendehälsa (IBH) i Region Östergötland: "Effekten och implementeringen av Integrerad Beteendehälsa i primärvården i Sverige: en klinisk multicenterstudie". IBH är en organisationsmodell som innebär att hela vårdcentralen organiserar om sina flöden och arbetar i tvärprofessionella team kring psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Patienterna kan ha ångest, oro, nedstämdhet och stress, men många söker för fysiska besvär. Det gäller att uppmärksamma vilket vårdbehovet är. Varje dag finns en psykolog tillgänglig för både patienter och kollegor och är med i bedömningarna. Patienten kan få träffa en psykolog i samband med vid läkarbesöket om läkaren ser behovet. Arbetssättet finns eller håller i dagsläget på att införas på 20 vårdcentraler i regionen och fler ska anslutas. På Cityhälsan centrum används IBH sedan länge.
– Alla yrkesgrupper samarbetar för att patienter som söker vård för psykisk och beteenderelaterad ohälsa ska få rätt vård snabbt. Det måste inte alltid vara hos en läkare. Många kan bli lika hjälpta av att i första steget få träffa en samtalsbehandlare och för andra passar råd om självhjälp bättre, säger Hanna Israelsson Larsen.

I samarbete med flera andra forskare från Linköpings och Örebro universitet utvärderar hon effekterna på patienterna, organisationen och hur både vårdpersonal och patienter upplever insatserna på vårdcentraler som har infört IBH i Region Östergötland. Bland annat studeras hur införandet av IBH påverkar patienternas symtom och behandling, personalens arbetsmiljö och väntetider till vård. Datainsamlingen sker genom enkäter, intervjuer och registerdata.

– Det första intrycket är att personalen och patienterna är övergripande nöjda och att modellen IBH fungerar bra. Personalen upplever att vården de ger vid psykisk ohälsa har förbättrats och det verkar också som om väntetiderna har blivit kortare, säger forskningsledaren Hanna Israelsson Larsen.

Text: Maria Carlqvist, foto: Alfred Rombo

 

Akademiska vårdcentraler
Primärvården i Region Östergötland bedriver sedan 2020 universitetssjukvård och Cityhälsan centrum är en av fyra akademiska vårdcentraler som både vårdar, utbildar och forskar. Här finns forskare, doktorander och handledare och många olika studier pågår. De andra akademiska vårdcentralerna i regionen är Kärna, Ekholmen och Vikbolandet.