Region Östergötland

Forskningsområden

Bilden visar ett datoranimerat skelett

Region Östergötlands medarbetare deltar i forskning som spänner över stora delar av den medicinska vetenskapen. Tillsammans med den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, har vi kategoriserat vår forskning i ett antal ämnesområden.

Ämnesrubrikerna nedan länkar till forskningsgrupper och områden på universitetets webbplats. Under vissa ämnen finns mer detaljerad information om aktuella projekt och pågående studier. Målet är att ge dig som läsare en helhetsbild och presentera studier och projekt som pågår just nu. Innehållet kommer därför ständigt att utvecklas.

Arbets- och miljömedicin

Området är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön eller den yttre miljön. Inom området bedrivs forskning om hur arbetsmiljön och omgivningsmiljön påverkar hälsan på individ- och gruppnivå och hur olika miljöfaktorer orsakar skador på cell- och organnivå.

Autoimmunitet och allergi

Autoimmuna sjukdomar är tillstånd där specifika immunreaktioner felaktigt uppkommit mot kroppsegna substanser. Med allergi avses oftast ”typ I-allergi”, som utlöses av att antikroppar riktas mot partiklar i omgivningen som vissa födoämnen, pollen och kattmjäll.

Cancer och hematologi

Cancer är ett samlingsbegrepp för en rad sjukdomar där onormala celler delar sig ohämmat och invaderar andra vävnader. Celler från elakartade tumörer kan sprida sig till andra delar av kroppen via blod eller lymfa.

Cell- och molekylärbiologi

Människokroppen innehåller 50-75 biljoner celler av ett hundratal olika celltyper, alla med en speciell uppgift. Den enskilda cellen kan växa, dela sig, ta emot och svara på stimuli och utföra ett imponerande antal kemiska reaktioner. I den cellbiologiska forskningen undersöker man hur de olika celltyperna fungerar genom signalering inuti cellen och hur de samverkar med varandra.

Endokrinologi, metabolism och diabetes

Diabetes mellitus är beteckningen på en grupp ämnesomsättningssjukdomar som kännetecknas av att kroppen inte stimuleras att ta upp och omsätta näringsämnen – särskilt glukos - från blodomloppet.

Forensiska vetenskaper

Området omfattar forskning kring metoder och teknik som har till uppgift att bistå rättsväsendet. Inom Region Östergötland bedrivs även forskning kring rättspsykiatriska riskbedömningar och rättspsykiatrisk omvårdnad.

Hjärna, nervsystem och sinnesorgan

Nervsystemet tar emot och lagrar information, bearbetar och tolkar sinnesintryck och styr kroppens funktioner. Hjärnan ger oss vår personlighet och våra känslor och som svarar för medvetandet, jag-upplevelsen, tidsuppfattningen och minnesfunktionerna.

Hjärta, kärl och blodcirkulation

Hjärtat är en fascinerande muskel vars uppgift är att pumpa ut syre och näringsämnen till kroppens alla delar via aortan. På en minut pumpar hjärtat runt cirka fem liter blod. Muskeln arbetar dygnet runt utan behov av vila annat än mellan hjärtslagen.

Infektion och inflammation

Infektion innebär att ett levande smittämne, bakterier, virus eller svamp, tränger in i kroppen. En inflammation är ett retningstillstånd i en vävnad som orsakas av infektion, trauma, vävnadsförändring eller omvandling av normala celler till cancerceller.

Kirurgi

Kirurgi var en del av den allra tidigaste läkekonsten. Idag används kirurgi för att reparera eller ta bort sjuka organ och vävnader i hela kroppen. Bakom det perfekta snittet ligger en bred kunskap om fysiologi, diagnostik, behandling och efterbehandling.

Leder, muskler och skelett

Rörelseapparaten kan delas upp i tre huvudkomponenter: kroppens stomme som består av stödjevävnader, ben och ligament, leder som gör rörelserna möjliga och muskler som utför dem. Forskning om sjukgymnastik, rehabilitering, ortopedi, reumatologi kan också finnas här.

Mage, tarm och njurar

Den nio meter långa mag-tarmkanalen bryter ned och tar upp näringsämnen i födan. Processen går stegvis och styrs av signaler från nervsystemet. Ungefär en femtedel av befolkningen drabbas någon gång av störningar eller sjukdomar i tarmarna.

Medicinsk bildvetenskap

Medicinsk bildvetenskap omfattar tekniker och processer avsedda att skapa bilder på människan i medicinskt syfte. Den sträcker sig över discipliner som radiologi, endoskopi, mikroskopi, bildbehandling och visualisering.

Regenerativ medicin

Forskningsområdet syftar till öka kunskapen om att ersätta eller reparera skadade organ och vävnader. Ibland kan detta göras med nya biologiska komponenter. Den regenerativa medicinen arbetar bland annat med att utveckla metoder och material för detta ändamål.

Samhälle och hälsa

Ett brett forskningsområde om allt omkring oss som påverkar hur vi mår. Det kan handla om allt från arbetsmiljö, buller och miljögifter till stress, levnadsvanor och samhällsplanering.

Reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda

Sexualitet och fortplantning handlar om ett tillfredsställande och tryggt sexualliv med tillgång till bra preventivmetoder, förmåga till fortplantning, och ett gott omhändertagande under graviditet och förlossning.

Vårdvetenskap

En bred kategori som innefattar studier av problem och åtgärder inom hälso- och sjukvården som rör människors hälsa, livskvalitet och delaktighet. Här ingår även studier av vårdande och omsorgsverksamhet i olika sammanhang och miljöer. Frågorna inom vårdforskning är centrerade kring begreppet hälsa med tre grundläggande inriktningar; hälsobefrämjande eller förebyggande, omvårdande och rehabiliterande.