Region Östergötland

Risk- och säkerhetsarbete, SAMS

Linköpings universitet (LiU) och Region Östergötland har sedan många år samverkan i frågor av gemensam betydelse rörande utbildning, forskning och hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Som en del i samverkan har ett samarbetsavtal inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet (SAMS) upprättats med syfte att: 

  • Samverka i gemensamma frågor som rör arbetsmiljö, miljö och säkerhet och i övrigt verka för dialog, informations- och erfarenhetsutbyte i syfte att förbättra båda parters arbete inom dessa områden.
  • Säkerställa en organisation för gemensamma ställningstaganden, beslut, informationsöverföring och övrigt av betydelse för samarbete inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet (SAMS).

 En betydande andel medarbetare med placering inom LiU respektive Region Östergötland fullgör arbetsuppgifter inom den andra partens respektive ansvarsområden. Därutöver bedriver parterna arbete på gemensamma eller parallella arbetsplatser och den som bedriver den huvudsakliga verksamheten på det gemensamma arbetsstället har en skyldighet att säkerställa att arbetsmiljöfrågor samordnas. Till stöd i arbetet med samordningsansvar finns bilagor till SAMS avtalet med fördjupad information.

SAMS-organisationen

SAMS-organisationen består av en styrgrupp och en strategisk grupp. Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år och den strategiska gruppen träffas minst tre gånger per år. Ninnie Borendal Wodlin, Region Östergötland och Per Dannetun, LiU är växelvis ordförande för styrgruppen och Hanna Wessman, LiU och Karin Ramstedt, Region Östergötland är växelvis sammankallande för strategiska gruppen. Följande områden är representerade av sakkunniga i den strategiska gruppen:

  • Arbetsmiljö
  • Miljö
  • Säkerhet
  • Brandskydd
  • Laboratoriesäkerhet
  • Strålskydd
  • Biosäkerhet
  • Kemikaliehantering

Läs SAMS-avtalet här

Vid frågor om SAMS

Hanna Wessman hanna.wessman@liu.se  013-281564
Karin Ramstedt karin.ramstedt@regionostergotland.se 010-103 04 06