Region Östergötland

Forskningsstrategi och målbild

Workshop

Forskning är avgörande för att utveckla vår region och erbjuda länets invånare en bra hälso- och sjukvård. I Region Östergötland bedriver vi forskning av hög kvalitet som en naturlig och aktiv del av vår verksamhet.

Forskningen utgår från forskningspolicyn

Hälso- och sjukvårdslagen säger att regioner och kommuner ska medverka vid finansiering, planering och genomförande av dels kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. I Region Östergötlands utgår forskningsverksamheten från målområden som är formulerade i vår forskningspolicy. Policyn betonar att vi, i nära samverkan med Linköpings universitet, ska bedriva en konkurrenskraftig forskning som leder till utveckling av hälso- och sjukvården med ökad nytt för patienterna. Forskningen ska också präglas av ett positivt forskningsklimat där det är attraktivt för samtliga yrkesgrupper att forska. Det är en viktig faktor för att attrahera och behålla kompetent personal.

Klinisk forskning följs upp i delrapporter och i årsberättelse

Den kliniska forskningen följs regelbundet upp i Region Östergötlands styrdokument, bland annat avseende tilldelade statliga medel, forskningsproduktion och universitetssjukvård. Det övergripande målet är att ha en aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) där stort fokus läggs på att den kliniska forskningen ska vara konkurrenskraftig, att Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoU-verksamheten och att det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar.

Tilldelning av forskningsmedel sker på vetenskaplig grund

Fördelningen av resurser till forskning och utveckling kännetecknas i alla led av transparenta processer med tydliga kriterier. Detta för att säkerställa att olika projekt bedöms korrekt och att de prioriteringar som görs är i linje med Region Östergötlands övergripande strategier.

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

Forskningshandläggare, Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post