Region Östergötland

Rådet för patient- och invånarmedverkan

Rådet för patient- och invånarmedverkan finns i Region Östergötland sedan december 2021. Rådet har inrättats för att patienter ska kunna bli mer delaktiga i beslut som fattas i regionen.

Region Östergötland strävar efter att nå målbilden "Hälsa och vård i världsklass". Inrättandet av detta råd är ett sätt att nå dit. Rådet är rådgivande och bereder frågor till Universitetssjukvårdskommittén. Universitetssjukvårdskommittén är en samverkan mellan regionen och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Det är den högsta strategiska beslutsformen.

Kunskap och erfarenheter från patienter, brukare och närstående tas till vara

Rådets uppdrag är att stärka perspektivet från invånare, patienter och närstående. De områden som berörs är hälso- och sjukvården och den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

En viktig uppgift för rådet är att identifiera områden där delaktigheten behöver stärkas. Att identifiera dessa områden bidrar till ökad kunskap om vikten av delaktighet i utvecklingen av hälso- och sjukvården och av forskning och utbildning.

Delaktighet ska finnas i hela vårdkedjan, i kliniska forskningsprojekt, i hälso- och sjukvårdsutveckling samt i utbildning. Rådet ska ta fram en struktur för hur patienters, närståendes och invånares delaktighet ska kunna se ut.

Rådets medlemmar har personliga erfarenheter av hälso- och sjukvården eller deltar som representant för verksamheterna. Detta gör att rådet har en bredd av kompetenser och erfarenheter.

Ordföranderollen i rådet innehas av en person med egna erfarenheter av hälso- och sjukvård. Vice ordföranderollen växlar varje år mellan en representant från universitetet eller från regionen. Det är Universitetssjukvårdskommittén som utser båda posterna.

Exempel på frågor som rådet arbetar med 

Kurs för forskningspartner

Personer som lever med egen eller anhörigs sjukdoms/funktionsnedsättning erbjuds att delta på en utbildning som omfattar sex tillfällen (ca 20h). Utbildningen innehåller bland annat vetenskaplig metod, finansiering, forskningsetik, vetenskaplig information och forskningskommunikation. En viktig del av utbildningen är också att i samtal med andra förstå rollen som företrädare och att få utvecklas i rollen som forskningspartner. Region Östergötland bidrar med finansiering och Funktionsrätt Östergötland står för genomförande.

Under hösten 2022 har 21 forskningspartner genomgått utbildningen och lika många har anmält sitt intresse för att delta på utbildningen som anordnas under 2023. Information om utbildningen har funnits med i Hälsotecken, via sociala medier och annonser i dagstidningar. Läs artikel i Hälsotecken nr 2 2022

Medlemmar i Rådet för patient- och invånarmedverkan

Erfarenhetsresurser

Jan Myhrman, Ordförande
Mats Erlandsson
Sara Hjalmarsson
Mårten Armgarth
Susanna Ahlström
Agneta Björck
Jenny- Ann Karlsson (suppleant)

Representanter för verksamhetern

Laura Korhonen, professor i barn och ungdomspsykiatri, BKV, Linköpings universitet
Mathilda Björk, professor i arbetsterapi, HMV, Linköpings universitet
Anna Spångeus, Forskningschef NSC, Region Östergötland, Vice ordförande
Tobias Ekenlie, Centrumchef BKC, Region Östergötland
Ständigt adjungerade
Christian Andersson, Samordnare Levande bibliotek, Region Östergötland
Lena Näsström, sekreterare för rådet, Forskningsstrateg, Region Östergötland

Kontakt

Lena Näsström. Sekreterare för rådet
010- 103 68 91
lena.nasstrom@regionostergotland.se 

Sammanträdestider hösten 2022

Fredag 2 september
Onsdag 12 oktober
Torsdag 1 december

Våren 2023

Torsdag 2 februari
Torsdag 30 mars
Onsdag 7 juni