Region Östergötland

Regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa

Beredningen ska verka för att Region Östergötland inom sina olika ansvarsområden skapar samhälleliga förutsättningar och bidrar med insatser för en god hälsa på lika villkor för Östergötlands befolkning.

Beredningen ska följa och utvärdera regionens arbete med folkhälsa och bistå med kunskapsunderlag.

Beredningen ska verka för att Östgötakommissionens resultat i form av kunskapsunderlag och förslag till utgångspunkter, mål samt rekommendationer för ökad hälsa bereds och utvecklas i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer, som exempelvis näringslivet och civilsamhället.

Beredningen består av elva ledamöter.

Förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa >>>