Region Östergötland Regionfullmäktige sammanträder

Politisk styrning

Region Östergötland är en politiskt styrd organisation. Det innebär att det är invånarna i Östergötland som vart fjärde år, i allmänna val, väljer vilka politiker som ska sitta i regionfullmäktige.

Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från den 15 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026.

Regionfullmäktige är Region Östergötlands högsta beslutande organ, med 101 folkvalda politiker. Fullmäktige beslutar exempelvis om landstingsskatten, Region Östergötlands budget och viktiga principiella och strategiska frågor.

Under regionfullmäktige finns ett antal nämnder och styrelser som ansvarar för olika frågor som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Regionstyrelsen är styrelse för alla Region Östergötlands verksamheter. Där samordnas alla nämnders verksamhet och där tas det underlag fram som fullmäktige ska besluta om. Hälso- och sjukvårdsnämnden beställer Region Östergötlands hälso- och sjukvård från vårdgivare, regionägda eller privata, och fördelar de resurser som fullmäktige har beslutat om i budgeten.

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post