Landstinget i Östergötland

Officiell anslagstavla

Region Östergötlands officiella anslagstavla

Här publiceras anslagsbevis av protokoll, tillkännagivanden samt kungörelser. Det är även möjligt att via dator i Regionhusets entré ta del av den digitala anslagstavlan.

Anslagsbevis av protokoll

Vid sammanträden med regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och andra politiska beslutsorgan skrivs protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Efter justering publiceras ett anslagsbevis på den digitala anslagstavlan.

Överklagan av beslut

Varje medlem i ett landsting/region har rätt att överklaga landstingets/regionens beslut. Överklagandet skall skickas direkt till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att beslutsprotokollet har anslagits.
Vid laglighetsprövningen avgör förvaltningsrätten om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om Region Östergötland har överskridit sina befogenheter.

Tillkännagivanden av regionfullmäktiges sammanträden.

Genom den digitala anslagstavlan tillkännages när regionfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som behandlas.

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.