Region Östergötland

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Bilden visar en folkmassa

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakterna med oss som myndighet. Region Östergötland har skyldighet att informera dig om dina rättigheter oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Lagen gäller i hela landet för samtliga nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lagen syftar till att stärka de nationella minoriteternas rättigheter i praktiken, däribland åtgärder för att:

  • säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner och uppföljning av vidtagna åtgärder
  • motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna
  • stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande
  • främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Särskilda rättigheter för finsktalande

Region Östergötland är ett finskt förvaltningsområde. Detta sedan tre kommuner, Norrköping, Motala och Finspång, ansökt hos regeringen om att få bli förvaltningsområde för finska.

Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska gruppen har förstärkta rättigheter när det kommer till att använda finska vid såväl muntliga som skriftliga kontakter med Region Östergötland.

Om du tycker att Region Östergötland eller någon av kommunerna inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.