Region Östergötland

Regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling och kunskapsstyrning

Uppbyggnad av den länsgemensamma samverkans-och stödstrukturen har fått stöd av regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Samtliga län har i avsiktsförklaringar och överenskommelser utformat en struktur för länsövergripande samverkan inom hälso-och sjukvårdens samt socialtjänstens olika verksamhetsområden exempelvis äldreomsorg, barn och unga, personer med funktionsnedsättning, eHälsa samt området psykisk ohälsa/hälsa. Nära vård är ett övergripande fokusområde för all samverkan inom strukturen. Överenskommelserna och andra dokument finns dokument och handlingar.

I Östergötland har kommunerna och regionen en struktur för samverkan inom de områden där socialtjänsten och hälso-och sjukvården har gemensamma beröringspunkter. Den politiska samverkan sker inom samråd vård och omsorg, tjänstemannasamverkan inom ledningsgrupp vård och omsorg.

Ett mål med den länsövergripande samverkans- och stödstrukturen är bland annat är att medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso-och sjukvården. Ett annat mål är att vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.

Samverkans- och stödstrukturen ska även utgöra arena för lokala och länsgemensamma politiska prioriteringar och strategier.
I Östergötland har samråd vård och omsorg och ledningsgrupp vård och omsorg i sina respektive arbetsplaner fastställt angelägna områden att samverka om under 2022. Arbetsplanerna finns i dokument och handlingar.

Andra webbplatser