Region Östergötland

Hjälpmedel

Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda förebyggande insatser, vård och re-/habilitering utifrån behov och förväntad nytta.
Sjukvårdshuvudmännen, det vill säga länets kommuner och Region Östergötland, beslutar om vad som kan förskrivas som hjälpmedel och vad som kan tillhandahållas.

Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del i hälso-och sjukvårdens processer.
Den som förskriver ett hjälpmedel måste därför alltid överväga behov av andra rehabiliterings-och behandlingsåtgärder som kan förbättra individens funktions- och aktivitetsförmåga.

Till vägledning för medarbetare inom länets kommuner och Region Östergötland som arbetar med hjälpmedelsförsörjning finns Regelverk för hjälpmedelsförskrivning, som innehåller en Hjälpmedelsguide och Förskrivningsanvisningar. Hjälpmedelsguiden ska också tjäna som allmän informationsskrift till patienter/brukare, deras närstående samt intresseorganisationer med flera.

Förskrivningsanvisningarna är ett stöd åt hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel för patienter/brukare i Östergötland.

Hjälpmedelsråd och Länsbrukarråd

I det länsgemensamma regelverket för hjälpmedelsförskrivning finns strukturen och organisationen för hjälpmedelsarbetet beskriven.

I Hjälpmedelsrådet arbetar verksamhetsansvariga för rehabilitering med förskrivningsanvisningar till stöd för professionen, med re/habiliteringsbehov som sjukvårdshuvudmännen ska tillgodose och uppföljning/revidering av Regelverket.

Här hittar du Hjälpmedelsrådets minnesanteckningar > > >

I Länsbrukarrådet är brukarorganisationerna representerade, ett forum för brukarmedverkan och delaktighet i länets hjälpmedelsfrågor på grupp- och organisationsnivå. Tre av hjälpmedelsrådets representanter ingår också i Länsbrukarrådet.

Här hittar du Länsbrukarrådets minnesanteckningar > > >

Upphandlingsprocessen av hjälpmedelsprodukter ingår i den privata hjälpmedelsleverantören Sodexos uppdrag.