Landstinget i Östergötland

Lugnande besked till boende i Glasriket

[2017-02-20]

Att bo och vistas i Glasriket innebär inga förhöjda halter av metaller i blod och urin. Inte heller konsumtion av lokalt odlad frukt eller bär bidrar till exponeringen. Däremot hade storkonsumenter av lokalt odlade rotfrukter, bladgrönsaker, övriga grönsaker, lokalproducerat kött som kyckling och lamm, och lokalfångad abborre, gädda, gös och lake högre metallhalter i blod och urin. Även rökning, glasbruks- och metallarbete bidrar till högre metallhalter.

Rapporten "Exponering för tungmetaller i glasbruksområden" har genomförts vid arbets- och miljömedicin i Linköping i samarbete med Karolinska institutet i Stockholm, med syftet att kartlägga metallexponering hos boende i glasbruksområden.

Förhöjda metallhalter

Livsmedel som fisk, bär, grönsaker, svamp och dricksvatten från förorenade områden kan innehålla förhöjda halter av metaller, och konsumtion av dessa livsmedel under lång tid kan medföra hög kroppsbelastning och ökad risk för hälsoeffekter.

– Blyhalten i blod var högre hos män medan kvinnor hade högre halter av kadmium, kobolt och selen. Kvinnor hade högre urinhalter av alla analyserade metaller. Metallexponeringen var högre hos dem som rapporterat högt intag av olika lokala livsmedel jämfört med dem som rapporterat mindre eller ingen sådan konsumtion. Rökning, ålder och hur länge man bott i området har också betydelse för metallexponering, samt glasbruksarbete och övrigt metallarbete, säger Ingela Helmfrid, en av rapportförfattarna vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland.

Vid jämförelser av uppmätta metallhalter i blod och urin i den aktuella studiepopulationen med andra grupper av befolkningen sågs inga stora skillnader.

– Att bo och vistas i Glasriket tycks inte bidra till kraftigt förhöjda halter av metaller i blod och urin i den vuxna befolkningen. Vi vet dock inte om exponeringen varit betydligt högre under tidigare år. Studierna kommer att fortsätta under flera år för att kunna studera hur exponeringen har sett ut tidigare och om eventuella hälsoeffekter har uppstått, säger Ingela Helmfrid.

Studiedeltagare rekryterades från en pågående epidemiologisk studie i Kalmar län. Deltagarna besvarade en enkät och lämnade blod och urinprov, totalt deltog 308 män och 352 kvinnor.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

 Rapporten ”Exponering för tungmetaller i glasbruksområden”: En rapport om studien har lämnats in till Naturvårdsverket, som är en av studiefinansiärerna tillsammans med familjen Kamprads stiftelse och FORSS (Forskningsrådet för sydöstra Sverige). Hela rapporten finns att läsa på vår webbplats

Denna webbplats