Landstinget i Östergötland

Beslut om upphandling i Motala

[2017-01-31]

Ortopedi, kirurgi och anestesi vid Lasarettet i Motala kommer även i fortsättningen att upphandlas. I dag fattade hälso- och sjukvårdsnämnden det formella beslutet.

Bilden visar Lasarettet i Motala

Ortopedi, kirurgi och anestesiverksamhet vid Lasarettet i Motala är sedan 2009 upphandlad och bedrivs av Aleris. Avtalet löper ut i september 2018. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade i dag att en kravspecifikation ska tas fram och en ny upphandling genomföras.

– Vi har goda erfarenheter av den upphandlade verksamheten i Motala. Avtalet med Aleris har ökat tillgängligheten till vård i länet och uppföljningarna visar att vården har hög kvalitet och nöjda patienter, säger nämndens ordförande Christoffer Bernsköld (S).

Fler upphandlingar

HSN fattade även beslut om två andra upphandlingar. Den ena handlar om patienttransporter med flygplan. Region Östergötland har i dag inga avtal för flygtransporter av patienter. Vid helikoptertransporter kan avtal som andra landsting och regioner tecknat användas men för transport med flygplan finns inte motsvarande avtal. En nationell upphandling planeras, men det beräknas dröja till 2020 innan den kan vara genomförd. Därför genomför Region Östergötland nu en egen upphandling.

Dagens tredje upphandlingsbeslut handlar om rehabiliteringsverksamhet i öppenvård. Region Östergötland har sedan många år vårdavtal med fysioterapeuter i varje länsdel. Dessa riktar sig främst till patienter med besvär från rörelseorganen. Det finns i dag även en verksamhet i Norrköping som är inriktad mot psykisk ohälsa.

– Behovet av insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa ökar. Vi vet att det bland dem som söker vård för besvär från rörelseorganen även inryms en stor del psykisk ohälsa. Syftet med upphandlingen är att kunna möta de behoven och ge behandling utifrån ett helhetsperspektiv, säger Christoffer Bernsköld.

Upphandlingen görs i form av en innovationsupphandling där leverantörerna ges möjlighet att kontinuerligt utveckla verksamheten och arbetssättet under avtalsperiodens gång.

Rehabilitering utreds

HSN ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda behov och former för den framtida rehabiliteringen i Region Östergötland. Utredningar och behovsanalyser som gjorts visar att behovet av rehabilitering ökar. HSN anser att området behöver genomlysas ytterligare innan slutligt beslut tas om den framtida rehabiliteringen i länet.

Regionstyrelsen har tidigare behandlat frågan om etablering av länsövergripande slutenvårdsrehabilitering i Finspång och Motala.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88 / 070-293 13 34