Landstinget i Östergötland

Läkemedel

Läkemedel i ett kylskåp

Läkemedel kan förebygga, lindra eller bota sjukdomar och är därför livsviktiga för många människor.

Men läkemedel påverkar också miljön. Spridningen av läkemedel till miljön sker främst genom att de inte bryts ner helt i kroppen, utan utsöndras via urinen. Reningsverken kan i dagsläget inte rena avloppsvattnet helt från läkemedel och de läkemedel som inte bryts ned sprids vidare ut i sjöar och vattendrag. Läkemedelsresterna kan påverka växter och djur, och i förlängningen människor, negativt.

Region Östergötland skriver ut och hanterar en stor mängd läkemedel och har därmed också ett stort ansvar för att bidra till att minska den påverkan på miljön som läkemedel kan innebära. Det görs bland annat genom att arbeta för att minska utskrivningen av läkemedel med stor miljöpåverkan. Region Östergötland arbetar också för att minska den stora mängd läkemedel som slängs.

Vid upphandlingar av läkemedel ställer Region Östergötland sociala krav och miljökrav. Kraven handlar till exempel om att de företag som tillverkar läkemedlen ska sträva efter att minska sin energi- och resursförbrukning liksom avfall och utsläpp som når mark, luft och vatten. De riktlinjer som gäller finns i Region Östergötlands Uppförandekod.

Lustgas

Lustgas används som smärtlindring i vården, framför allt vid förlossningar. Alla kvinnor har rätt till smärtlindring vid förlossning och lustgas ger ofta god smärtlindring samtidigt som den inte påverkar barnet. Därför vill inte Region Östergötland minska användningen av lustgas, men eftersom lustgas är en av de farligaste växthusgaserna och det största hotet mot ozonlagret ser landstinget det som mycket viktigt att aktivt arbeta för att minska utsläppen.

En viktig del i det arbetet är att undersöka om det finns läckage av lustgas på sjukhusen och i så fall åtgärda dem.
För att kontrollera och förebygga läckage i det fasta ledningsnätet görs årliga standardkontroller på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping, som har ledningsnät för lustgas.

Region Östergötland arbetar också med att se över lustgasledningsnäten så att rörledningar som inte används monteras ned.

Kontakt

Bild på Karin Ramstedt

Karin Ramstedt

Miljöstrateg

010-10 304 06

e-post

Denna webbplats